Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2012-01-25 Byviken

 

Närvarande: Rickard Gille ordf, Gunilla Larsson, Åsa Blanc, Elisabeth Jacobsson,

Per Magnéli, Charlotte Hellgren, Claes-Arne Sunnman, Jan-Evert Jäderlund,

Cathrin Axelsson

 

Frånvarande: Daniel Borg

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2Genomgång av föregående protokoll

                     

§3. Översiktsplan Vaxholm 2030

Samrådsmöte äger rum den 8 februari kl 18-20 på Markan. Föreningens yttrande över planförslaget finns på hemsidan.

 

Beslut: Arbetsgrupp tillsätts för slutligt yttrande kring översiktsplanen Vaxholm 2030.

Rickard Gille (ordf), Per Magnéli, Jan-Evert Jäderlund och Åsa Blanc. Möte 16/2 kl 19.

                     

§4. Skärgårdstrafiken

Upphandling av skärgårdstrafiken pågår. Yttranden ska lämnas senast den 17/2.

 

Beslut: Arbetsgrupp tillsätts för yttrande kring Skärgårdstrafiken.  Claes-Arne Sunnman, Per Magnéli och Jan-Evert Jäderlund.

 

§5. SIKO

SIKOS årsmöte äger rum den 11-12/2.

                     

Beslut: Rickard Gille och Jan-Evert Jäderlund representerar Rindöborna, samt Per Magnéli som valts till delegat.

 

§6Vasallens informationsmöte

Vasallen kommer att hålla ett informationsmöte den 15/2 på Markan för de nyinflyttade i Rindö hamn. Ordförande Rickard Gille har blivit inbjuden att berätta om föreningen Rindöborna.

 

§7. Färjetrafiken

Den färja ”Nina” som kommer att ersätta Vaxholmen inom snar framtid, har begränsat antal sittplatser, begränsad plats för barnvagnar och ingen trottoar. Hur kommer det att påverka säkerheten och ordningen ombord?

 

Beslut: Charlotte Hellgren, Åsa Blanc och Daniel Borg utreder vad som kan göras för att förbättra situationen samt för att uppmärksamma kommunen på läget.  

 

§8. Vårfest

En ny vårfest planeras, som förra året tillsammans med KA1IF. Festkommitté från Rindöborna  är Elisabeth Jacobsson, Åsa Blanc och Cathrin Axelsson

 

§9. Stadgarna till hemsidan

Charlotte Hellgren och Åsa Blanc ser till att stadgarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

 

§10. Föreningens medlemmar/ekonomi

180 betalande hushåll. Föreningen kommer att redovisa ett underskott på

3500 kr.

 

§11.  Utlägg/kostnader beslut

Styrelsens julmiddag          3520:-

Utlägg kaffe och fikabröd    200:-

 

§12.               Årsmöte

Årsmötet äger rum den 28/3 kl 19.30 på Markan. Ordförande Rickard Gille kontaktar Vasallens chef Fredrik Bremer med önskemål att han på årsmötet kan berätta om kommande verksamhet i Rindö hamn.

 

Arbetsuppgifter inför årsmötet:

Ordförande: kallelse/dagordning/verksamhetsberättelse/kontakt

med valberedning

Kassör: medlemsregister/årsbokslut/budgetförslag

Information: Kallar till möte på hemsida, lokalpress och anslagstavlor

Festkommitté: Boka lokal/beställa Rindötårta

Material: Allt material klart till styrelsemötet den 22/2.  Utskottens bidrag till verksamhetsberättelsen ska vara klara till den 17/2.

 

§13. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 22/2 kl 19.15

 

 

§14. Ordföranden  avslutade mötet

 

Vid protokollet                                                             

Cathrin Axelsson                                                                                                      

Justeras                                                                          

Rickard Gille