Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2012-06-20 Byviken

 

Närvarande: Rickard Gille ordf, Gunilla Larsson, , Elisabeth Jacobsson,

Charlotte Hellgren, Claes-Arne Sunnman, Åsa Blanc, Per Magnéli, Jan-Evert Jäderlund, Cathrin Axelsson, Urban Lisinski och Håkan Melin

 

Frånvarande:, Lars Thaning  

 

§1.                 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna till mötet.

                    

§2.                 Genomgång av föregående protokoll

                     

§3.                 Stråkstudie väg 274

Ordförande redogjorde för Trafikverkets stråkstudie av väg 274 som genomfördes i slutet av maj. Det var ca 30 deltagare med representanter från bl a olika föreningar, kommunen, trafikverket, SL. Syftet med dagen var att identifiera problem samt möjliga lösningar längs 274. Resultatet använd som underlag för planering och utveckling.

                       

§4.                 Bredbandsprojektet

Charlotte Hellgren redogjorde för läget i Bredbandsprojektet. Ansökan om pengar till förstudie är inskickad. 6 personer är idag engagerade i projektetgruppen, men fler deltagare önskas och behövs. En enkät med intresseanmälan (ej bindande) kommer att skickas ut till samtliga boende på Rindö (både permanentboende och sommarboende) för att kunna se intresse och möjliggöra en kostnadskalkyl.

                                                                

§5.                 Aktivitetshuset – mötesplats för gammal o ung

Ordförande redogjordet för bakgrund och det första mötet med projektgruppen inför förstudien av det nya Aktivitetshuset. I projektgruppen finns representanter från bl a Kommunen, KA1IF, Föreningen Rindöborna, Kyrkan, Skarpö Vänner, Rindö Skola och Lions. Ritningar på ombyggnader av lokalerna i Rindö hamn visades. Enkäter med möjlighet att skriva förslag på vad ett aktivitetshus ska innehålla har funnits på bl a Lanthandeln, Kajkanten och delats ut till samtliga  elever på Rindö skola. Projektgruppen träffas igen den 3/7.

                     

§6.                Vårfest

Det var återigen en lyckad vårfest den 26 maj, med ca 65 vuxna och ca 15 barn.

Föreningen bidrar med 2538:50 kr.                  

                     

§7.                 Medlemmar

Det har kommit signaler om att det utskick som delats ut av posten ev inte har nått alla hushåll. Antal betalande medlemmar är avsevärt färre än vid samma tidpunkt förra året.

 

Beslut: I slutet av augusti skicka ut information om medlemskap i samband med intresseanmälan för bredband samt sätta upp anslag på ön infotavlor. Påminnare om medlemsavgiften läggs ut snarast på hemsidan.

 

§8.                 Hemsidan

Arbete pågår med att säkra adressen www.rindöborna.se, samt ett nytt utseende och struktur för hemsidan. Det är nu ganska svårt att hitta bland alla inlägg och dokument.

 

Beslut: Förslag till åtgärd och ny struktur klart till nästa styrelsemöte.

 

§9.                 Övriga frågor (informationspunkter)

                     

                      Säkerhet på gång- och cykelväg till skolan

                     

                      Fråga från Anna på Ostmakeriet som undrar var hon kan sätta upp skyltar.

                     

                      Elljusspåret håller bitvis på att växa igen. 

 

Valberedningen kommer att påbörja sitt arbete redan i augusti, för att få många förslag till efterträdare till årsmötet.

 

§11.          Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum onsdag den 22/8 kl 19.15.

 

§12.               Utlägg

Möteskostnad sommarmöte. 1131,60

Utskick.    1123:-

 

§13.                Ordföranden  avslutade mötet

 

Vid protokollet                                                             

Cathrin Axelsson                                                                                                      

Justeras                                                                          

 

Rickard Gille