Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2017-10-25
Plats: Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski, Lena Craméus, Cathrin Axelsson, P-O Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund, Jan Ögren, Karin Taliaferro

 

§1Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.  

 

§2 Genomgång av föregående protokoll,
som godkändes.

                     

§3 Rapporter

-  Rindögården fortsätter ha mycket besökare på gården samt under Rindönatt. Ett ungdomsråd med ett tiotal ungdomar har bildats.

-  Beslutet att medverka till en anslagstavla med KA1IF på Idrottshallen har meddelats men ännu ingen återkoppling.          

-  Kulturvandringen, etapp två kommer färdigställas till Rindödagen -18, skyltarna kommer att få en ny layout med mer information på. Även etapp ett kommer uppdateras med den nya layouten

-  Vi är idag 179 betalande medlemmar/ hushåll

- Vasallen informerar att Brabo har inflyttning i mars -18
- Kajerna håller på att färdigställas och man har i dagsläget kommit halvvägs.
- Gångvägen mellan batteriet och färjelägret kommer att färdigställas under -18
- S59 vasstäckten har enligt beslut av länsstyrelsen nu upplöst och berörda parter  är utköpta.

- Öckerö Maritim vill bygga ett hus med omklädningsrum vid sin övningsplats och kan då eventuellt även bygga garageplats åt Rindö räddningsvärns brandbil.

 

 

§4 Uppföljning skrivelser och artiklar om färjan
Åsa har på nytt skrivit till media med bra respons.
Färjerederiet har fått nya ansvariga som Åsa ska etablera kontakt med.

 

§5 Diskussion om hur vi går vidare med projekt Hembygdsgård
Vasallen presenterade sin miljöinventering av biblioteket som visade på skavanker på huset men som går att renovera.
Under förutsättning att renovering av byggnaden säkerställs så överlåter Vasallen  gärna byggnaden till oss eller eventuellt till kommunen.
Urban bjuder in berörda ansvariga på kommunen till ett samrådsmöte nu i november.

Lena kontaktar Tynningö bygdegård för info
Jejje hör efter med deras medlemmar inom Siko
PO kontaktar Österåker

Karin kontaktar Nykvarn och Trosa
Åsa kontaktar Norrtälje
Chatrin mailade alla information om boverket

Urban utsågs till projektledare för ”nya Rindögården”

 

 

§ 6 Avstämning frågor med kommunen

Urban och PO ska höra av sig till TFK nämnden för möte och avstämning angående gång och cykelvägen, fartdisplay på väg 274, Rindö IP, samt färjan.

Kommunen kommer att hålla ett informationsmöte på Rindö den 20 nov för allmänheten. PO kollar upp närmare info om mötet.

                     

§7 Nästa Nyhetsbrev innan jul

 

§8 Kommande möte, planering vintermiddag
Nästa möte flyttat till 5/12
Åsa kollar var vi ska vara, Batteriet eller Kajkanten

                       

§9 Övriga frågor

Blommor till färjepersonalen ordnar Janne

PO presenterade olika stockholmskommuners satsning på fritidsgårdar där Vaxholm visade sig satsa minst

Janne meddelar att han rensar ut gamla räkenskaps pärmar

                                                                

 

§10 Mötets avslutande

Urban Lisinski