Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2012-11-15 Rindö hamn

Närvarande: Jan-Evert Jäderlund ordf, Gunilla Larsson, Per Magnéli

Claes-Arne Sunnman, Elisabeth Jacobsson, Cathrin Axelsson och Åsa Blanc på telefon

 

Frånvarande: Lars Thaning och Charlotte Hellgren,

§1.                 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2.                 Genomgång av föregående protokoll

                      Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§3                  Hemsidan

Det har varit problem med att lägga in inlägg i debattforum pga. ett nyinlagt spamfilter. Filtret är nu borttaget, så nu fungerar det.

Beslut: Åsa Blanc bevakar ev. spam i fortsättningen. Länk via Föreningen Rindöborna till Vaxholms hemsida för aktuella nyheter i kommunen.

 

§4.                 Medlemsantal

Antalet medlemsfamiljer är i dagsläget 165 stycken. Ett antal familjer har betalat in dubbelt.

Beslut: Elisabeth Jacobsson informerar de berörda om dubbelinbetalningen, som flyttas till kommande år.

 

§5.                 Bredbandsutveckling

Länsstyrelsen behöver ett organisationsnummer för att kunna göra utbetalning av bidrag. Skatteverket hat tilldelat föreningen detta. Däremot måste vi fylla i en

inkomstdeklaration eftersom vi är en intresseförening och icke en allmännyttig förening. Detta är enkelt eftersom vi inte har några inkomster. Saken tas upp på nästa möte. Enkäter har inkommit och projektgruppen har möte den 29 november.

 

§6.                  Marinmotorhallarna-Mötesplats gammal och ung

Ordföranden har varit i kontakt med projektledare Katherine Bergkvist för att få ytterligare information. Ekonomi och huvudmannaskåpsfrågan diskuteras. Nytt möte med Vaxholm stad, Utbildningsförvaltningen planerat till 04 december.

 

§7.                 Skärgårdsrådet, Färjeproblematiken och Rindö västra

På sista Skärgårdsrådet möte togs samtliga punkter ovan upp, se minnesanteckningar på hemsidan. Nästa Skärgårdsråd blir den 26 januari.

Beslut: Minnesanteckningarna från mötet publiceras på hemsidan.

 

Färjeproblematiken: Diskussioner kring olika frågor. Viktigt att även ta upp situationen för fotgängare, ex förskole- och skolklasser.

Beslut: Samtliga frågor sammanställs och skickas till Färjerederiet. Bjuder in 
Färjerederiets nationella samordnare till ett möte, där även Kommunen (Lars Junell) kommer att närvara enl. uttalande på Skärgårdsrådet.

 

Rindö västra: Ett informationsmöte har hållits, i Rådhuset den 13 november. , även färjeproblematiken togs upp av de församlade.

Beslut: Länk från hemsidan direkt till protokollet på Vaxholms hemsida

 

§8.                 Ny ordförande

Ordförandefrågan diskuterades.

 

§9.                 Vattenhallen

En arbetsgrupp håller på att bildas för att på nytt utreda frågan om Vattenhallens överlevnad. Ett första diskussionsmöte har skett med följande deltagare Åsa Blanc, Lars Thaning och Jan-Evert Jäderlund från Föreningen Rindöborna och Daniel Borg (som tidigare drivit simhallen). Representant från föreningen KA1IF saknades vid det första mötet, men kommer fortsättningsvis också vara med i arbetsgruppen.

Beslut: Utöka arbetsgruppen med representanter från olika kommundelar.

Ta fram diverse fakta (ex Vallentunas Simhall) inför nästa möte som kommer ske under december/januari.

 

§10.               Nästa möte julavslutning

Julavslutning 11 december på Kajkanten. Valberedning och Revisor bjuds in. Menyförslag från Kajkanten diskuterades.

 

§11.               Övriga frågor

Nytt skärgårdsråd blir den 24/1 -13

 

SIKO - Rickard Gille har deltagit på ett samverkansmöte på Länsstyrelsen den 6 november för området St:Nassa Svenska högarna.

Beslut: Publicera minnesanteckningar från mötet på hemsidan.

 

Katherine Angelo Lindkvist bjuds in till mötet den 23/1.

Beslut: Ordförande har bjudit in henne.

 

Traditionsenlig vårfest tillsammans med KA1IF

Beslut: Datum för festen den 25 maj. Information på hemsidan.

 

§12.               Nästa möte terminsavslutning den 11 december på kajkanten.

 

§13.               Ordföranden avslutade mötet

 

Vid protokollet                                                             

 

 

Cathrin Axelsson                                                                                                      

Justeras                                                                          

 

Jan-Evert Jäderlund