Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2013-01-23 Rindö hamn

Närvarande: Jan-Evert Jäderlund ordf, Gunilla Larsson, Per Magnéli, Claes-Arne Sunnman, Elisabeth Jacobsson, Lars Thaning, Charlotte Hellgren och Cathrin Axelsson samt inbjudna Katherine Angelo Lindqvist och Urban Lisinski

Frånvarande: Åsa Blanc

Katherine Angelo Lindqvist, socialdemokraterna i Vaxholm var särskilt inbjuden.

Vi började med de frågor hon anmält att hon ville ta upp med oss.

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Trafikläget Rindö Smedja (UUS, medborgardialog genomförd nov-dec -12)

Vi ställer oss i stort sätt bakom denna. Vidare föreslår vi utökad parkering med enkla medel. Jämna till marken på ”kullen” för att förhindra vattensamlingar samt arrangera p-platser längs staketet till Rindö Marin. Frågan anmäld till skärgårdsrådet den 24/1 av oss.

 

§3. Ö-kort/Tynningöfärjan

Föreningen Rindöborna stöttar Tynningöborna i rätten att få tillgång till en bra lösning för sina transportbehov till kommuncentrat i Vaxholm.

 

Förslag från Katherine om att samla ex. vägföreningar och andra föreningar från alla delar av Vaxholm i ett gemensamt forum för att få tyngd i olika angelägna frågor .

 

§4. Tynningöleden, konsekvenser för Rindö och Skarpö

Vaxholmleden har jour enl. Trafikverket. Vid ev. utryckning för räddnings-tjänsten till Tynningö efter kl 23, tas Vaxholmsfärjan i anspråk. Vilket kan innebära bortavaro 2-3 timmar för Vaxholmsfärjan. Frågan anmäld till skärgårdsrådet 24/1 av oss.

 

§5. Brandförsvar/Räddningsvärn på Rindö

Anders Joninger har tillskrivit kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren ang. den långa tid det tar för ex. ambulans att komma ut till Rindö. Önskemål föreligger om hjärtstartare samt, sjukvårdskunniga personer som kan vara tidigt på plats, liksom möjlighet att begränsa och påbörja släckning vid brand.

                     

Förslag från Katherine att kunna visa upp hur en sådan organisation ska kunna fungera.

 

§6. Avlysning Ramsösundet

Rindösundet är avlyst (ingen isbrytning) fr. o m fredag 25/1 (avgjort i högsta instans). Rindöborna har ingen åsikt i frågan för närvarande, men om Grenadjärbryggan kommer att trafikeras även vintertid kommer saken i ett annat läge. Frågan är anmäld till skärgårdsrådet 24/1 av fastighetsägare på Skogsö.

 

§7. Översiktsplanen, Vaxholm 2030

Föreningen har lämnat yttrande daterat 25 februari 2012 över förslaget till ny översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar nu med att ta fram ett utställningsförslag som skall föreläggas och godkännas av kommunstyrelsens planeringsutskott. Därefter ställs förslaget ur för granskning senare under våren. Då finns på nytt möjligheten att lämna synpunkter/yttranden.

 

§8. Hyreslägenheter på Rindö

Hyresrätter behövs i kommunen till både ungdomar och äldre. Vasallen har vid tidigare tillfälle uttalat sig positivt till hyresrätter. Som situationen ser ut idag så vill kommunen inte förvalta hyresfastigheter.

 

§9. Marinmotorhallarna - mötesplats gammal och ung

Vasallen upplevde ett positivt mottagande på senaste mötet på kommunen med utbildningsnämnden. Kommunen kommer ej att påta sig huvudmannaskapet.

Enligt Katherine avvaktas yttranden från flera kommunala nämnder innan frågan kan gå vidare.

 

§10. Förslag, lösningar och idéer inför framtiden på Rindö.

 

 -Vattenhallen, status. Hela Vaxholms vattenhall.

Två möten har hållits. Genomgång av kostnadskalkyler och förväntat besöksantal. Nytt möte planeras till slutet av februari.

Förslag från Katherine, folkomröstning?

 

-Vatten och avloppsfrågan i s.k. omvandlingsområden.

Frågan är angelägen.

                     

§11. Bredbandsutveckling. ”Rindö fiber”, status.           

Lite dåligt  intresse för bredbandsutvecklingen bland boende på Rindö.

Allmänt möte hålls den 12 februari på Triton med början kl 20 00. Se hemsidan.

 

Därefter lämnade Katherine oss för att hinna med sista båten till Ramsö och vi fortsatte med övriga frågor.

 

§12. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§13.  Föreningens representation i SIKO

Diskuterades.

 

§14.  SIKOs nya stadgar

Förslag att bredda SIKO, var går gränsen, fastboende/deltidsboende? Olika förslag om att man kan öppna upp för fler medlemmar, för att få fram fler bra krafter och kunskaper. Med olika rösträtter kan man ändå bibehålla så att de som är fastboende ha störst inflytande i viktiga frågor/beslut.  De nya stadgarna skall antas en första gång på SIKO´s årsmöte den 16/17 februari.

 

§15.  Skärgårdsrådet 24/1

Ordföranden representerar.

 

§16.  Årsmöte 27/3                    

Årsmötet flyttas till den 20/3, anledning är att den 27/3 är onsdagen före skärtorsdagen.
Plats Triton.  

 

§17.   Utlägg/kostnader

                      Julstjärnor (till Färjerederiet och Vasallen)                         150 kr

                      Vaxholmsstad, primärkarta (Bredbandsprojektet)            1000 kr

                      Copy shop, affisch (Bredbandsprojektet)                           563 kr

                      Julmiddag                                                                     2032 kr

                                                                

§18.  Nästa möte

Nästa möte hålls den 21 februari. Plats medelas senare.                    

 

§19. Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

 

 

 

Vid protokollet                                                             

Cathrin Axelsson                                                                                                      

Justeras           
Jan-Evert Jäderlund