Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2013-02-21 Rindö hamn

Närvarande: Jan-Evert Jäderlund ordf, Gunilla Larsson, Per Magnéli

Claes-Arne Sunnman, Lars Thaning, Åsa Blanc och Cathrin Axelsson

 

Frånvarande: Elisabeth Jacobsson och Charlotte Hellgren,

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§3. Kallelsen till årsmötet

Behandlades och fastställdes.

 

§4. Balans och resultatrapport

Styrelsens föreslår en höjning av årsavgiften till 125 kr/familj. Den har varit 100 kr/familj
väldigt länge.

 

§5. Dagordning fastställdes

 

§6. Verksamhetsberättelse, utkast diskuterades.

                     

§7. Utdelning inför årsmötet

Senast den 5 mars ska materialet inför årsmötet vara utdelat, se nedan:

Lars Thaning: Rindö hamn, Brännuddsvägen, Grenadjären

Claes: Stefan Löfving,

Gunilla: Solö, Gamla Rindövägen fram till skolan

Cathrin: Byviken, Rindöby

Per: Röräng,

Jan-Evert: Annedal, Karlshill, Mjöldammen

Charlotte: Signes väg, Rindö västra

Åsa: Pionvägen, Lupinen, Rindövägen från Skolan

 

§8. Kursavgift för Charlotte Hellgren, diskuterades.

 

§9. Nästa möte årsmötet är den 20 mars kl 19.00 i lokal Triton

 

§13. Ordföranden avslutade mötet

 

 

Vid protokollet                                                             

Cathrin Axelsson               

Justeras                                                    

Jan-Evert Jäderlund