Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2013-05-15 Rindö hamn

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Lars Thaning, Claes-Arne Sunnman, Åsa Blanc, Kajsa Hedfors, Gunilla Larsson, Charlotte Hellgren, Ulrika Rockström och Cathrin Axelsson

Adjungerad: Jan-Evert Jäderlund

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Dagordning fastställdes

  

§3 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§4 Möte m Vasallen

Rapport från mötet om detaljplanen med Fredrik Brehmer. Rapporten läggs ut på hemsidan. Ansvarig: Åsa.

Styrelsen diskuterade rivningen som Vasallen tänker göra inom kort. Det beslutades att vi ska fortsätta vår diskussion med F Bremer och understryka vikten av att vänta och lägga fram våra argument för detta.

Ansvarig: Urban.

Dessutom kontaktar vi kommunen och kollar upp om detaljplaner, rivningstillstånd samt tar upp farhågorna att mycket kommer rivas och det sen kommer gå lång tid innan byggrätterna säljs, och nybyggnationen kommer igång.

Ansvarig: Urban och Jeje anmäler frågan till Skärgårdsrådet

 

Styrelsen anser det även vara av största vikt att innan nästa steg i utbyggnaden måste det klargöras hur Rindövägen med tillfartsvägar blir inom området. Det är inte rimligt att all byggtrafik och all framtida persontrafik antingen sker förbi skolan eller via gamla Rindövägen. Detta tar vi även med i vår kontakt med kommunen. De tre bostadsrättsföreningarna runt Rindö hamn ska tillsammans med Vasallen möta kommunen i denna fråga.

Ansvarig: Urban och Jeje anmäler frågan till Skärgårdsrådet.

 

Förslag angående att ta kontakt med Choice hotels och be om ett möte mellan dem och Föreningen Rindöborna. Urban pratar med F Bremer om kontaktuppgifter.

Ansvarig: Urban.

 

§5 Medlemsvärvning

Till dags dator har det kommit in 76 medlemsavgifter. Fortsätta marknadsföra för att locka fler. Ulrika kollar upp kostnaderna och jämför med budget till nästa möte.

Ansvarig: Ulrika.

 

Det beslutades att vi köper en annonsplats på Vaxholmsleden, kostnad 2,000 kr/halvår, för att locka fler medlemmar.

Ansvariga: Åsa och Urban

 

Förslag om att göra en Facebook-sida, ta ett gruppfoto på styrelsens medlemmar, ha en egen anslagstavla.

 

Det beslutades att vi trycker upp en mindre folder med förkortat text från medlemsbrevet, och frågar om vi kan lägga ut den på restaurangerna, affären och gymet. En affisch i mindre format men samma text som på färjan trycks också upp. Åsa skickar ut förslag m layout och text, och undersöker kostnader.

Ansvariga: Åsa, Cathrin och Urban

 

Det beslutades att vi skickar ut ett första nyhetsbrev via e-post veckan innan midsommar. Styrelsen hjälper till att sprida nyhetsbrevet. Läggs upp på hemsida. Textförslag skickas ut till styrelsen för synpunkter.

Ansvarig: Urban

 

KA1IF och Föreningen Rindöborna ska ev. lägga in en informationsruta om den andra föreningen på respektive hemsida.

Ansvarig: Åsa.

 

§6 Samhällsplanering

Lägga ut minnesanteckningar från mötet med F Bremer på hemsidan. Se paragraf 3. Ansvarig: Urban och Åsa.

 

Process kring Rindö västra/färjeläget pågår och som kommer att ta tid. Föreningen bör trycka på för att Färjelägret planeras om snarast möjligt, för att öka trafiksäkerhet främst för gång- och cykeltrafikanter.

Föreningen uppvaktar berörda instanser (Färjerederiet, SL, kommunen) samt anmäler detta som en fråga till Skärgårdsrådet 4/6 (Ansvarig: Jeje och Urban) för att få igång ett samråd kring detta.

Ansvarig: Per, Claes, Jeje

 

Kommunen bjuder in till dialog kring Översiktsplan Vaxholm 2030. Föreningen bokar in en tid för genomgång av utställningen.

Ansvariga: Urban, Charlotte och Jeje

 

Föreningenkontaktar samtliga politiska partier i kommunfullmäktige i september 2013 och inbjuder till en politisk debatt inför valet 2014. Debatten hålls ett par veckor innan valet 2014. Vi undersöker med Vasallen om vi kan använda biografen till detta.

Ansvariga: Urban, Charlotte och Ulrika.

 

§7 Kommunikationer/infrastruktur

Fredrik Brehmer är positiv till fler träffar med hela styrelsen. Vi bokar in ett möte med Fredrik och inriktar mötet på kommunikationer.

Ansvariga: Urban och Ulrika

 

Det faktum att Rindöfärjan är jourfärja till Tynningö tas med till Skärgårdsrådet. Setill att våra kommentarer protokollförs.

Ansvariga: Åsa, Per och Jeje

 

Rapport från Jeje om läget gällande tidtabeller och SIKOs arbete kring upphandlingen av båttrafiken. Trafikantföreningens styrelse jobbar för att avbryta pågående upphandling kring Waxholmsbolaget. Politiskt en stor fråga. Fortsätter bevaka frågan.

 

Väg 274 Det har kommit förfrågan från skolrådet på Rindö Skola om vi vill verka gemensamt för bättre farthållning och fler övergångsställen utmed Rindövägen. Beslut: Föreningen är positiv till att samverka med skolrådet kring detta. Följa upp stråkstudie.

Ansvariga: Per och Lars

 

- Militärvägen

Kommunen har börjat utreda ansvaret för väghållningen för Militärvägen, som idag ligger på kommunen. Militärvägen ägs av en samfällighetsförening, som ägs av 94 fastigheter. Ärendet ligger hos Lantmäteriet. Om kommunen inte ska sköta den, då blir den en enskild väg. Styrelsen anser att Militärvägen är en väg som inte bara de boende ska behöva ta ansvar för, utan vägen är helt nödvändig för alla rindöbors möjlighet att ha tillträde till öns olika delar. Vi fortsätter bevaka frågan i samråd med de boende.

Ansvariga: Per och Lars

 

Rapport från Charlotte om läget i fiberprojektgruppen. Arbetet fortgår. Möte med kommunen. Länsstyrelsen ännu inte fattat beslut i frågan om förstudiebidrag p.g.a. formaliabekymmer.

 

§8 Kultur/fritid

Föreningen har i samarbete med KA1IF kontakt med kommunen om en lokal (gamla lärarbostaden vid Rindö Förskola) som kan fungera för projektet Gammal och ung. Vi föreslår att vi får hyra lokalen utan kostnad under 1 år, då vi driver verksamheten i lokalen som den ser ut i dag och där Föreningen Rindöborna är huvudman.

Ansvariga: Cathrin, Charlotte och Kajsa

 

40 vuxna är till dags dato anmälda till vårfest. Arbetsgruppen jobbar vidare och meddelar om de behöver hjälp med något.

Ansvariga: Cathrin och Åsa

 

Upprustning av Måldepån tas med som en av frågorna när vi ändå uppvaktar kommunen.

Kajsa arbetar vidare med exempelvis sponsorer till bänkar, soptunna etc. Frågan om badplats/rekreationsområde tas med till Skärgårdsrådet.

Ansvarig: Kajsa, Urban och Jeje

 

Eventuell upprustning av Askeladdarna läggs på is till efter sommaren. Charlotte tar med kunniga personer och undersöker om det är möjligt.

Ansvarig: Charlotte

 

Urban har varit i kontakt med Anders Joninger angående räddningsvärn Rindö/Skarpö. Det finns en vilande arbetsgrupp som har stött på kommunen, men inget resultat ännu. Föreningen försöker stötta arbetsgruppen, bland annat genom att själva ta upp frågan med kommunen. Väcka frågan i skärgårdsrådet.

Ansvarig: Urban

 

§10 Utlägg och kostnader

Ulrika bad alla att häfta fast eventuella kvitton på A4, skriva in eget kontonummer, och få underskrift av Urban.

Önskemål om medlemsstatik till styrelsemötet i augusti.

Ansvarig: Ulrika

 

§11 Övriga frågor

Vi kontaktar kommunen, stadsarkivarien, för att se om de vill ta hand om vårt äldre arkiv. Jeje och Urban går igenom handlingarna och stämmer av med föreningens revisor. Urban sparar alla originalprotokoll etc.

Ansvariga: Urban och Jeje

 

Diskussion kring föreningens namn och förkortning. Beslut: att föreningens namn i fortsättningen förkortas FRB.

 

Stadgarna ska enligt beslut på årsmötet omformuleras gällande ålder och rösträtt.

Ansvarig: Åsa

 

Fotbollsplanen som är nedanför förskolan behöver nya fotbollsmål/-nät, bänkar etc. Kajsa kontaktar Hasse Larsson på kommunen.

Ansvarig: Kajsa

 

Vad har kommunen tänkt att göra med Gamla IP, eftersom den numera är kommunens ansvar? Ta med frågan till Skärgårdsrådet.

Ansvariga: Urban och Jeje

 

Sekreterare nästa möte augusti beslutas då.

 

Jeje föreslog att Kajsa följer med på nästa SIKO-möte. Jeje kontaktar Kajsa om datum.

Ansvarig: Jeje

 

§12 Nästkommande styrelsemöte, sommarfest, 19/6 18.30 Oxdjupets snickerier

 

§13 Ordförande avslutade mötet