PROTOKOLL

Föreningen Rindöborna styrelsemöte 2013-11-13

 

Plats: Rindö Skola

 

Närvarande:

Urban

Åsa

Gunilla

Claes-Arne

Lasse

Ulrika

Cathrin

Adjungerad/ Jan-Evert

 

Frånvarande:
Per Magneli
Kajsa Hedfors
Charlotte Hellgren

 

§1.

Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet

 

§ 2.

Val av mötessekreterare

Claes-Arne valdes till mötets protokollförare

 

§ 3.

Föregående protokoll.

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

§ 4.

Genomgång rundringning medlemmar.

Kassören redovisade resultatet av ”rundringningen” som genomförts i syfte att påminna om inbetalning av medlemsavgifter och att värva nya medlemmar. Det återstår en del som inte blivit uppringda.

Resultatet är hittills 15 – 20 st inbetalningar. Fortfarande ligger medlemsantalet något under föregående år, som var 189 st.

 

§ 5.

Projekt ”Ung på Rindö”

Tillgång till ”Aktivitetshuset” är något försenat, beroende på vissa formella aspekter samt arbeten för handikappsanpassning. Tillträde till lokalen är den 1:a januari. FRB hyr lokalen i avtal med kommunen. FRB kommer att få ”hyresbidrag” som ska täcka drift och underhåll.

LIONS skänker möbler. FRB kan för egen räkning nyttja lokalen för styrelsemöten motsv. men inte ”låna” ut den till andra.

Verksamheten avses dra i gång snarast efter tillträdet, med inriktning att utforma den tillsammans med ungdomarna, för att så långt som möjligt ta till vara på deras önskemål och idéer.

 

§ 6.

Översiktsplan Rindö Västra

Planarbetet pågår i kommunens och markägares regi, förutsättningar för planering av bostäder, verksamhetsområden, färjelägen, vägar, grönområden, mm belyses med hänsyn till strandskydd, buller, kulturvärden, mm. Någon officiell information, förutom den som gavs i uppstartningsskedet har inte kommit FRB tillhanda. Vi bevakar den fortsatta utvecklingen.

 

§ 7.

Nyhetsbrevet

Nästa nyhetsbrev beräknas vara klart för utskick under vecka 47.

Redaktionskommiten för nyhetsbrevet består av Urban, Åsa och Ulrika.

Utskicksunderlag gicks igenom och ämnesrubriker fastställdes till:

- Förtext

- Aktivitetshuset öppnar i januari.

- Nattvandrarna, ett lysande initiativ.

- Rindönatt fortsätter.

- Fiber på Rindö, missa inte tåget!

- Hjärtstartare.

- Rivningar och nybyggnation.

- Hotellprojektet..

- Kommunikationer.

- Färjelägret.

- Den tunga trafiken.

- Militärvägen.

- Måldepån och Rindö IP.

- SIKO, vad är det?

- Skärgårdsrådet, vad är det?

- Presentation styrelsen.

 

Redaktionskommiten renskriver och skickar ut ett förslag för samråd till styrelsen innan brevet går iväg.

 

§ 8.

Val 2014

Förslag till möte där FRB bjuder in kommunpolitiker till informations- och debattmöte inför valet 2014.

Idén är att mötet genomförs i gymnastikhallen, någon annan tillräckligt stor lokal finns troligen inte tillgänglig då.  FRB står för arrangemanget.

För att få lite flyt i mötet föreslås att någon form av insamling av frågeställningar från dem som bor på ön görs. Och att en mötesmentor styr upp så att både gemensamma och enskilda frågor belyses.

Tid för mötet Augusti-sept.

Beslut/  Urban och Ulrika kollar upp om detta är genomförbart.

 

§ 9.

SIKO.

Jeje rapporterade från SIKO:s styrelsemöte 2013-11-06. Protokollet läggs ut på FRB hemsida.

 

§ 10.

Planering fram till styrelsemötet 22 januari.

Uppföljning av nyhetsbrevet. Vid behov underhandskontakter inom styrelsen. Ev avstämning den 18/12 alt. 19/12.

 

§ 11.

Styrelsens Julmiddag.

Kajkanten den 18/12 alt 19/12. Urban kommer med besked om vad som gäller.

 

§ 12.

Övriga frågor.

 

Anslagstavla:

Behovet av en anslagstavla på någon lämplig plats på ön diskuterades. Frågan bordlades i avvaktan på utvärdering av hur effekten av nyhetsbreven är.

 

Dött träd busshållplatsen Rindö västra:

Enskild boende på ön har i över ett år agerat för att få ansvariga att ansvar för att fälla trädet. Nu har han kontaktat föreningen för att nå resultat. Stor risk finns för att trädet faller över vägen, eller gångbanan nästkommande storm.  Även närliggande luftledningar riskerar dras med. Per har tagit upp frågan med PEAB som är väghållarens entreprenör vad avser väghållningen.

FRB bevakar ärendet med prioritet.

 

Nästa möte enligt § 11. och den 22/1-2014.

 

§ 13.

Mötets avslutande.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Protokollförare              Justerare

Claes-Arne Sunnman     Urban Lisinski