PROTOKOLL

Föreningen Rindöborna styrelsemöte 2014-02-19

Plats: Rindögården

Närvarande:

Urban

Åsa

Gunilla

Claes-Arne

Ulrika

Charlotte

Cathrin

Adjungerad/ Jan-Evert

 

Frånvarande: Per Magneli, Kajsa Hedfors, Lars Thaning

 

 

§1.

Mötets öppnande.

Orf öppnade mötet

 

§ 2.

Val av mötessekreterare

Claes-Arne valdes till mötets protokollförare

 

§ 3.

Föregående protokoll.

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

§ 4.

Rapport SIKO årsmöte

Jan-Evert rapporterade från SIKOS årsmöte.

En av de framträdande frågorna var den nya inriktningen i medlemsstrukturen i SIKO.
Där även icke fastboende kommer att ha möjlighet att bli medlemmar.

Till ny ordförande i SIKO valdes Ulf Westerberg från Möja.

 

§ 5.

Frågor till nästa Skärgårdsråd

Följande frågor föreslogs att tas upp på nästa skärgårdsråd

- Jourhållningen med vaxholmsfärjan för transport till Tynningö vid Räddningstjänstens utryckningar. BESLUT/ Ordföranden samordnar frågeställningen med Tynningö-Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening, och Skarpö Vänner.

- Följa upp frågan angående den tunga trafiken genom Vaxholm/Rindö.

- Trafiksituationen vid Rindö Smedja, trafik, parkering, busshållplats, tillägg vaxholmsbåten samt placering av anslagstavla.

- Anpassning färja/buss Vaxholm-Rindö-Stenslätten.

 

BESLUT/ Urban och Ulrika deltar vid nästa Skg-rådsmöte

 

§ 6.

Valborg

Vasallen har, på FRB förfrågan, visat en positiv inställning till att medverka med att arrangera ett för Rindö gemensamt valborgsmässofirande.

BESLUT/ Vi (Ordf.) driver frågan vidare ihop med Vasallen

 

§ 7.

Val 2014

Frågan om att anordna en debatt, med kommunpolitikerna, inför valet 2014 bordlades till efter årsmötet. Då nya styrelsen tillträtt.

Vasallen hyr ut lokal till förfogande (fd bion) om debatten blir av.

 

§ 8.

Nästa Nyhetsbrev

Planeras att ges ut innan årsmötet, runt den 10/3 med endast ett fåtal aktuella/viktiga frågor bla. ett ”reportage” om verksamheten på Rindögården.

 

§ 9.

Rapport valberedningen

Arbetet går vidare, en ledamot saknas

(styrelsen hoppas att de hittar en som är villig att vara sekreterare)

 

§ 10.

Förberedelser inför årsmötet

Årsmötet hålls på Triton/Rindö Hamn den 26/3-2014. Kallelsen ska skickas ut 14 dagar innan mötet. Kallelsen ska bestå av ett blad som kan e-postas eller läggas i brevlåda alt. sättas upp på anslagstavlor. Den skall förutom tid/plats, mm, innehålla information om att Fredrik Brehmer (Vasallen) och Rindö Bredbandsförening kommer att informera om respektive verksamheter.

Även några ord om hur och varför man ska bli medlem i FRB ska rymmas i kallelsen.

Kallelsen kommer även att stå i tidningen Skärgården och Lotsen.

Övrig dokumentation som verksamhetsberättelse, dagordning, ekonomiredogörelser, mm delas ut på Årsmötet.

 

BESLUT/ Åsa och Urban sammanhåller arbetet med kallelsen/distribution och vi andra ställer upp då dom avropar hjälp.

Gunilla ordnar Kaffe och ”Rindötårta”

 

§ 11.

Rapport aktivitetshuset Rindögården.

Lägesrapport till kommunen i slutet av Mars.

Efter behandling av inkomna namnförslag kommer aktivitetshuset att ”döpas” till RINDÖGÅRDEN.

Cathrin o co prövar sig fram hur man ska nå ut till Rindös ungdomar för att ragga fler besökare. Projektgruppen diskuterar initiativ för få igång verksamhet för äldre. 

Rekrytering av vuxna som övervakar verksamheten, under öppettiderna, går bra. Många är villiga att ställa upp.

 

Någon form av ”reportage” planeras att komma med i nästa nyhetsbrev (se § 8).

 

Lokalen är även öppen för andra Rindöföreningar för styrelsemöten motsv.

 

§ 12.

Övriga frågor.

Nattvandrarna (A Joninger) har informerat om att dom försöker få till stånd ett gemensamt möte mellan olika föreningar angående droger och hur man bekämpar spridning av dessa.

FRB är positiv till den idén.

 

Ulrika bevakar/följer upp ärendet med ”VA plan Vaxholms stad”.

 

§ 13.

Mötets avslutande.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Protokollförare                                         Justerare

 

Claes-Arne Sunnman                               Urban Lisinski