Styrelsemöte i Föreningen Rindöborna,2014-04-08 Rindögården

 

Närvarande: Urban Lisinski, ordförande. Kajsa Hedfors, Åsa Blanc, Per Olof Bergkvist, Cathrin Axelsson, Lena Craméus och Ulrika Rockström.

Till mötet adjungeras Jan-Evert Jäderlund.  

 

Frånvarande: Claes Arne Sunnman och Ingrid Kahn

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat

 

§2. Dagordning

 

 

§3. Presentation av medlemmar i styrelsen

 

§4. Konstituering av styrelsen.

Vice ordförande: Per Olof Bergkvist

Kassör: Ulrika Rockström

Firmatecknare: Ulrika Rockström och Urban Lisinski

Sekreterare (under mötet): Kajsa Hedfors

 

§5. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

 

 

§6. Utvärdring av årsmötet.

Beslutades hur utskick av årsmöteshandlingar ska ske.

Utskick av budget, verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll

samt medlemsbrev. Åsa Blanc med hjälp av Copy Shop står för kopiering. Delas ut efter påsk.

                     

§7. Rindögården.
Cathrin Axelsson och Charlotte Hellgren skriver utvärdering på verksamheten som kommunen ska ha. Hjärtstartare finns på gården och behöver ett värmeskåp. Urban diskuterar vidare med kommunen för att hitta en finansiering av skåpet.

 

§8. Valborg.
Urban och Per-Olof jobbar vidare med praktiska punkter kring valborgsfirande tillsammans med Vasallen i Rindö hamn.

 

§9. Valdebatt

Valdebatt ordnas den 2/9 2014. Eventuellt en låda där man kan lämna in frågor till partierna anonymt. Ulrika Rockström och Urban Lisinski jobbar vidare med frågorna och att inbjudan skickas ut  till partierna.

 

§10. Arbetsplanering för styrelsen. Kommande mötesdatum.

Styrelsen beslöt att prioritera fyra frågor för det kommande året, enligt nedan. De ansvariga för respektive fråga presenterar förslag till nästa möte på tydliga uppnåbara mål.

                      -                     Kommunikationer för pendelresenärer     (Ulrika & Åsa)

                      -                     Färjans jourtjänst                                   (Urban & Åsa)

                      -                     Rindögården                                           (Cathrin & Kajsa)

                      -                     Information                                             (Åsa & Lena)

 

Styrelsemötemöten: Torsdag 8 maj kl 19.00 Rindögården, samt torsdag 12 juni kl 19.00 Rindögården. Junimötet avslutas med lättare sommarvickning.

Urban skickar mail och föreslår mötesdatum.

 

Möte för hela styrelsen med Fredrik Bremer 21/5 kl. 16.30 om kommunikationer

 

§11.               Övriga frågor

 

§12                Mötet avslutas

 

 

Vid protokollet                                                              Justeras                                                    

 

Kajsa Hedfors                                                                Urban Lisinski