Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2014-05-08 Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Åsa Blanc, Kajsa Hedfors, Lena Craméus, Per-Olof Bergkvist, Cathrin Axelsson och Ingrid Kahn

 

Frånvarande: Claes-Arne Sunnman,, Jan-Evert Jäderlund och Ulrika Rockström

 

§1.  Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2.  Fastställande av dagordning

                     

§3. Val av sekreterare för kommande året

Lena Craméus valdes

 

§4. Föregående protokoll godkändes

 

§5  Rapporter

  • Valborg,ett hundratal kom, brasan brann länge, Maja kören sjöng och Urban höll ett tal. På det hela taget var det ett uppskattat evenemang.

 

  • Rindögården första utvärdering ska göras nu i maj-14

 

  • Kommunen kommer köpa in och montera ett värmeskåp till hjärtstartern på Rindögården, så att den kan flyttas ut på fasaden.

 

  • Hans Larsson på kommunen postiv till att ny anslagstavla ska sättas upp vid Rindö Smedja. Vårt förslag placering är vid lilla lunden vid färjelägret. Vi jobbar vidare med förslag utformning.

 

  • 110 medlemmar har hitills betalt in årsavgiften. (76 betalande motsvarande tid förra året)

 

 

§6. Styrelsens fyra prioriterade områden.

Beslut kring mål och upplägg

 

- Kommunikationer mm (Ulrika & Åsa) ska ha möte med SL kommunen och Vasallen 5 juni angående direktbussar/båtar från Rindö till Stockholm. U&Å ska prata sig samman framtida mål.

- Färjans jourtjänst (Urban & Åsa)  Kommer försöka få till stånd möte efter sommaren med den nytillträdande färjesamordnaren. Urban fått bra synpunkter från Hasse Lundström och han villig deltaga aktivt framöver i frågan. Åsa kollar upp möjligheten för styrelsen göra studiebesök på färjan?

- Rindögården (Cathrin & Kajsa) vill få med de äldre ungdomarna dvs från årskurs 7 och uppåt. Finns även planer för att vända sig till pensionärer. Verksamheten ska även utvärderas i höst. Det självklara målet är att få fortsätta driva gården. Namnskylt till Rindögården är så gott som klar och ska sättas upp i nästa vecka.

- Information (Åsa & Lena) två nya inlägg/uppdateringar per vecka på hemsidan, bilden på hemsidan ska bytas varje månad. Åsa ska skapa ett kalendarium som ska finnas på plats innan sommaren. Ett nyhetsbrev skickas ut i kvartalet till alla Rindöbor som vi har email adress till.

 

 

§7.                 Övriga arbetsuppgifter under kommande året.

Fördelning ansvariga

-         Hemsida                                              Åsa

-         Nyhetsbrev/ redaktionskommitté           Åsa & Urban

-         Arkiv                                                   Urban tillsvidare

-         SIKO                                                   Jeje

-         Rindö natt                                            Cathrin

-         Nattvandrarna                                      Urban

-         Väg 274                                               Peo

-         Kontakter med Rindö skola                    Peo

-         Tunga trafiken                                      Åsa

-         Kontakt med färjepersonalen                 Åsa

-         Rindö västra planarbete                        Claes

-         Rindö smedja                                       Ulrika & Urban

-         Rindö fiber                                           Urban

-         Rindö IP & Måldepån                             Urban

-         Fotbollsplan och nya mål                       Kajsa

-         Skyddsvärn Vilande arbetsgrupp            Urban

-         Lokala skärgårdsrådet                           Urban  &Ulrika

-         Öppet frågeforum kommunfullmäktige   Peo

 

 

§8.  Val 2014

Vi beslutade att inbjudan ska skickas ut i nästa vecka.

Ulrika tar reda på kontaktuppgifter till de olika partierna. Vi kommer att hålla till i gamla biografen vid ostmakeriet.

 

§9. Nästa Nyhetsbrev

Sickas ut veckan efter midsommar och informera om de fyra huvudområdena samt om kommande valdebatt

Nyhetsbrevet därefter i slutet av augusti kommer innehålla politikernas svar på de frågor vi skickat till dem.

 

§10. Frågor till nästa Skärgårdsråd

Nästa sammankomst är 12 juni kl. 16 – 17.00

Urban och Ulrika fortsätter som våra representanter, och skickar ut förslag på eventuella nya frågor innan mötet.

 

§11.    Kommande mötesdatum

-         Nästa möte tors 12 juni

-         Tors 11 september

-         Tisd 7 oktober

-         Tors 6 november

-         Ons 10 december

-         Ons 14 januari

-         Tisd 17 februari

 

Övriga viktiga datum

-         Styrelsemöte med Vasallen onsdag 21 maj

-         Valdebatten 2 september

-         Årsmöte 25 mars

 

§12.  Övriga frågor

Kvitton Peo handlade till Valborg, Urban godkände kvittot.

Tryckerikostnad från Copy shop dyrare än tänkt, cirka 5000kr. Ok betala.

Beslutade att ta fram ett välkomstbrev till nyinflyttade på Rindö.

Beslutade att Lena Kraméus ska få access till hemsidan, Åsa ordnar med lösenord.

Återkommer angående föreningens 40 års-jubileum nästa år.

 

                     

§13.   Mötets avslutande

 

                     

 

 

Vid protokollet                                                                 

Lena Craméus

Justeras                                                  

Urban Lisinski