Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2014-08-20 Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf,, Lena Kraméus, Per-Olof Bergkvist, Cathrin Axelsson, Ulrika Rockström Adjungerade: Jan-Evert Jäderlund


 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Fastställande av dagordning

                     

§3. Föregående protokoll godkändes

 

§4. Rapporter

Ingrid Kahn har efter samråd med Urban valt att omedelbart avgå som suppleant i styrelsen. Anledningen är att hon står som partikandidat inför kommunalvalet i Vaxholm.

 

Valaffischerna på Rindö har vandaliserats, det kommer att polisanmälas. Även det nya cykelstället vid färjan har vandaliserats.

 

Vi har kontaktats av ett konsultföretag som tar fram en rapport om hur en eventuellt en Hamnkrog skulle påverka/ha underlag på Rindö. Med motiveringen att det vare sig är förenligt med föreningens inriktning att ge affärsmässiga underlag, eller kommentera konkurrens med andra näringsidkare på ön, har vi valt att ej medverka.Rindögården öppnar igen 27/8. Kommunen har inte svarat ännu angående rapporten som skickades in i våras. Resarö har varit i kontakt för att de vill starta upp liknande verksamhet, storstugan har anmält att de vill komma ut på ett besök. Catrin har vart i kontakt med Skarpö Vänner för att engagera fler eldsjälar.

                               

§5. Ekonomi - Medlemsantal
Ulrika ber att få återkomma med exakt antal till nästa styrelsemöte.

 

 

§6.  Valdebatten
Alla praktiska göromål inför valdebatten och under valdebatten delades ut och en mejl lista på vem som gör vad gjordes av Urban

 

§7. Nästa Nyhetsbrev
Gicks igenom och godkändes för utskickning i nästa vecka.

 

                     

§8. Övriga Frågor

Beslutade att vi på grund av övriga arbetsuppgifter inte ska engagera oss i Rindö Höstmarknad.

Ulrika ska ta tag i att få fram ett förslag på anslagstavla vid Rindö Västra.

Ulrika kontaktar kommunen för kolla vem som kallar till mötet den 16 sept angående kommunikationen Ulrika Urban och Åsa förbereder inför mötet.

 

§9. Nästa styrelsemöte

11 sept 19.00

Höstens mötesdatum 7/10 6/11 10/12 14/1 17/2 Årsmötet 25/3

 

§10.  Mötets avslutande

                

Vid protokollet                                    Justeras                                                                

Lena Kraméus                                     Urban Lisinski