Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2014-10-07 Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Åsa Blanc, Lena Kraméus, Per-Olof Bergkvist, Cathrin Axelsson och Ulrika Rockström

Adjungerad:  Jan-Evert Jäderlund

Frånvarande: Claes-Arne Sunnman, Kajsa Hedfors

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Fastställande av dagordning

                     

§3. Föregående protokoll godkändes

 

§4. Rapporter

 • Rindögården, kommunen har gjort en enkätundersökning bland vuxenansvariga och ungdomarna på gården, sammanställningen ligger till grund när barn och utbildningsnämnden ska ta beslut om nya pengar inför kommande år
  Den 6 november blir det troligen dopdag för gården med öppet hus mellan 18.00 – 20.00.
 • Belysningen i elljussspåret håller på att bytas och beräknas klart till vecka 44.
 • Företaget Altaque har köpt mark vid Karlshill och vill bygga 50 villor.
 • Det har bildats en Rindöhamnsgrupp bestående av Vasallen och bostadrättsföreningarna i området, frågan kom upp om vi ska vara representerade.
 • Jan-Evert har varit på Skärgårdens trafikantföreningsmöte och delgav oss statistik angående färjorna på Rindö. Samt att SL ska sätta in en eldriven pendelbåt i Stockholm.

§5. Medlemsmatrikeln samt eventuell höstdrive obetalade medlemmar
Vi har i dagsläget 182 betalande i år vilket är nästan 40 fler än oktober förra året. PO går igenom medlemsmatrikeln. Beslut att vi i nästa Nyhetsbrev skriver påminnelse om att betala avgiften, men i år ej ringa runt till medlemmar som ej betalat.

 

§6. Utvärdering mötet om kommunikationer

Minnesanteckningarna från mötet ligger ute på hemsidan. Vi konstaterar att det är mycket positivt att dessa möten hålls, att det är ett viktigt forum för oss och att nästa möte är 11 mars.

Beslut att vi till Arriva  sammanställer alla konkreta förslag på förbättringar gällande busstrafiken, passning mm.

 

§7.Frågor till nästa skärgårdsråd samt uppföljning valenkäten

Nästa möte är den 15 okt Urban skickar in våra frågor.

 1. Varför låg felaktigt valresultat ute så länge hos Länsstyrelsen?
 2. Vad vet kommunen om byggplanerna för den nysålda marken vid Karshill
 3. Är kommunen intresserad av att verka för belysning på väg 274 sträckan Vaxholm – Arninge.
 4. Oklart läge gällande den tunga trafikens framtida färdväg. Dels ska viss trafik från 3 nov tillåtas på Essingeleden, samtidigt som leden Slagsta – Tyska Botten läggs ned. De tyngsta transporterna riskerar att enbart vara hänvisade till Vaxholm – Rindö. 

§8. Nästa nyhetsbrev

Skickas ut i december, innehåll bestäms på nästa möte

 

 

§9. Anslagstavlan

Ulrika ordnar med en skiss på tavlans placering och Urban ordnar med en skiss på själva tavlan

 

 

§10. Välkomstbrev

Urban har gjort ett utkast till välkomstbrev. Vi kommer att via samfälligheter och brf-föreningr söka få ut det till alla nyinflyttade på Rindö.

 

 

§11. Övriga Frågor

- Det är skräpigt längst väg 274, Cathrin ser om KAI1 kan som ideell förening städa åt kommunen.

- Helikopterplattan håller på att växa igen vid lanthandeln, Åsa kollar med kommunen om lov att rensa upp.

- Åsa ser över förslag till kalendarium på hemsidan för föreningar på Rindö.

- Ulrika har hört ryktas om att marken kring Rindö smedja är till salu, vi ska höra oss för till nästa möte.

-Nästa styrelsemöte torsdag 6 movember.       

 

§12. Mötets avslutande

 

                     

Vid protokollet                                                                Justeras                                                  

Lena Kraméus                                                                Urban Lisinski