Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2015-04-09 Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Åsa Blanc, Lena Kraméus, Catrin Axelsson, Claes-Arne Sunnman, Per-Olof Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund, Jan Ögren.

 

Frånvarande: Kajsa Hedfors

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Fastställande av dagordning                

 

§3. Presentation.
Nya styrelsen presenterades sig för varandra

 

§4. Föregående mötesprotokoll
Gick igenom och godkändes

 

§5. Konstituering av styrelsen 

Kassör:                                                 Janne

Firmatecknare i förening:                        Janne  & Urban 
(beslutat enligt protokoll 2015-03-25)

Sekreterare:                                          Lena

Vice ordförande:                                     PO

Representant i SIKO:                              Jeje

Representanter i skärgårdsrådet:             Urban & PO/Åsa alternerar

Redaktionskommitté för Nyhetsbrevet:     Åsa & Urban

Projektgrupp Rindögården:                      Cathrin & Kajsa

Projektgrupp Rindös historia:                   Urban

Projektgrupp Kommunikationer:               Åsa

Samrådsgruppen Kommunikation:            Urban Åsa

 

 

§6. Utvärdering årsmötet

Årsmötet gick bra och nu är det dags att skicka ut protokollet från årsmötet, styrelsens verksamhetsberättelse, budgeten och det ekonomiska utfallet samt inbetalningskort.
Vi ber Copy Shop om kopiering, blada in i kuvert samt dela ut dem sköter vi själva.

 

§7. Rapport från samrådsmötet kring kommunikationer
Urban och Åsa närvarade. Kort kan nämnas att det diskuteras om en till direktbuss från Rindö in till Danderyd sjukhus. Att färjan ska hålla tjugo minuters trafik fram till 20.00 på kvällarna. Protokoll från mötet finns på vår hemsida.
Nästa möte hålls i september.

 

 

§8. Valborg
Är i år inställt då Vasallen kan få stränga saneringskrav på sig om det finns aska kvar i marken.

 

§9.  Nationaldagsfirande på Rindö 
Beslutade att tacka ja till förfrågan att vi ska ta ansvaret för invigning av dagen. Urban sköter det.

§10. Projekt Askeladdar och seglarläger 
Catrin informerade om att vi har fått ett stipendium på 15 000kr av Skandia.
PO berättade att ett seglarläger kommer att hållas V28 för åldrarna 7 – 13år, arbete är i full gång med att organisera veckan.

 

§11.Inställda skärgårdsråd mötet i nov + mars

Senaste mötet ställdes in med motivering att endast Rindöborna hade kommit in med frågor som kunde besvaras skriftligen. Vi beslutade att jobba för att mötena ska hållas då vi vill ha ett forum för dialog. Urban kontaktar kommun.

 

 

§12. Övriga ansvarsområden i styrelsen samt kommande mötesdatum

Hemsidan:                                                                      Åsa

Arkiv:                                                                             Lena

Kontakt Färjerederiet + personal:                                     Åsa

Anslagstavlan:                                                                Urban

Planarbete Rindö Västra:                                                 Claes

Kontakt med Vasallen:                                                    Urban

Valborg:                                                                         Urban

Nationaldagsfirande:                                                       Cathrin & Urban

Väg 274, Rindövägen och Militärvägen: PO

Rindö Fiber:                                                                   Janne

Räddningsvärn:                                                              Urban

Rindö IP, Måldepån och fotbollsplan:                                Kajsa

 

Mötesdatum:

-          9 april torsdag

-          20 maj onsdag                  (+ försommarmiddag)

-          2 september onsdag

-          30 september onsdag

-          28 oktober onsdag

-          2 december onsdag          (+ julavslutning)

-          13 januari onsdag

-          17 februari onsdag

 

§13.  Nästa Nyhetsbrev
Ska mailas ut innan Valborg, innehåll information om:
Samrådsmötet kommunikation

Öckerö Maritime

Projekt Askeladdar och seglarläger

Inställt Valborg

Nationaldagsfirande

Inställda skärgårdsråd

Historiegruppen efterlyser foton och berättelser 

 

§14. Övriga frågor

Kalle på brygghuset undrar om han som företagare kan bli stödmedlem. Går inte enligt våra stadgar, Urban svarar honom
Vi behöver ansöka om ny säkerhetslösning hos Nordea, vi beslutade om mobilt bankid, Jan och Urban skickar in ansökan.

Jan har en del frågetecken kring vårt bokföringsprogram och kommande deklaration. Han ska ta upp det med Elisabeth när hon kommer hem från resa.

 

 §15. Mötets avslutande

 

 

Vid protokollet                                                                Justeras                                                  

 

 

Lena Kraméus                                                                Urban Lisinski