Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2015-09-02 Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski Ordf, Åsa Blanc, Cathrin Axelsson, Jan-Evert Järdelund,
Kajsa Hedfors, Jan Ögren.

Frånvarande:  Lena Craméus, Claes-Arne Sunnman, Per-Olof Bergkvist.

 

§1 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsar alla välkomna

§2 Fastställande av dagordning

§3 Förgående protokoll
Godkändes

§4 Rapporter

Rindödagen:
a) den 17/9 har Projektgruppen möte angående nästa års Rindödag
b) Sjöräddningen och Ökerö Maritime är positivt inställda till att eventuellt delta nästa år
c) Projektgruppen ska kolla om det går att söka bidrag från kommunen
d) Mer information kommer efter mötet den 17/9

Seglarlägret:
a) ungdomar utbildades från års 7 – uppåt och har fortsatt utbildats
b) Styrelsen beslöt att KA 1 IF ska få överta ägandet av de fyra Askeladdarna. De kommer då ingå i deras försäkringsskydd.
c) En trissjolle har skänkts till seglarlägret.

Historiegruppen:
a)
Entreprenörer och Vasallen har fått en visning av utställningen som visades på Rindödagen
b) Gruppen har haft möte och fortsätter sitt arbete, bland annat med att ta hand om nyinkomna foton samt försöka banda intervjuer med några kunniga äldre Rindöbor
c) Gruppen startar upp arbetet med att ta fram underlag för en framtida kulturhistorisk rundvandringsslinga på ön.


Anslagstavlan:
a)
KA1 IF har beslutat att vara med och dela ansvaret för anslagstavlan samt kostnaden för den låsbara delen med oss.
b) Alla tillstånd finns och tavlan är under tillverkning

§5 Ekonomi och medlemsvärvning
Rapport aktuellt medlemsavtal

a) I dagsläget finns det 200 betalande medlemmar
b) Beslut om att Föreningen Rindöborna ska betala Rindögården för fika under möten. Kostnaden kommer vara 100kr/möte. Dessutom ska alla tidigare möten betalas.

§6 Ökad brottslighet på Rindö
Initiativ om samrådsmöte

Styrelsen beslöt att helhjärtat stödja förslaget att Föreningen ska sammankalla ett samrådsmöte för bland annat bostadsrättsföreningar och samfälligheter, för att prata om den ökande brottsligheten på Rindö. Ett passande datum ska hittas samt eventuellt ska det ses över om polis kan komma ut och prata på mötet. Vasallen förklarat sig beredda ställa upp med möteslokal. Urban skriver inbjudan till mötet.

 

§7 Möte om kommunikationer 16/9
Arbetsgruppens förberedelser

a) 16/9 är det möte igen angående kommunikationer
b) Sl, Arriva, Trafikverket,  Färjerederiet, Vasallen, Kommunen och Föreningen Rindöborna
kommer delta
c) Bland annat kommer det diskuteras direktbussar, eventuell utökning av trafik på helger
d) Statistik ska följas upp och utredning fortsätter.

§8 Fortsatt exploatering om Rindö Hamn
Möte med vasallen 17/9
Planarbetet kring Rindö västra
Kommunens blå plan

a) Den 17/9 har Föreningen Rindöborna möte med Vasallen om den fortsatta exploateringen på Rindö.
b) Programsamråd gällande Rindö västra pågår 27 aug – 5 okt. Samrådsmöte hålls 21 sep. Styrelsen tar upp frågan igen på nästa styrelsemöte 30 sep.
c) Kommunens Blå Plan (gällande vatten- och strandfrågor) finns ute. Urban och Åsa gavs i uppdrag att läsa planen och ge våra eventuella synpunkter innan 15/9.

 

§9 Svar på vår skrivelse om Rindö Hamn
Föreningen har fått svar från Vasallen och kommunen. Det skiljer en geografisk avgränsning mellan dem två. Svaren går att läsa på Föreningen Rindöbornas hemsida: www.rindoborna.se

§10 Nästa Nyhetsbrev
Utskick i mitten av oktober

§11 Skärgårdsrådets framtid
Föreningen har mailat närliggande föreningar utan någon vidare framgång. Just nu är det inga möten i Skärgårdsrådet och föreningen ska prata vidare med kommunen.

§12 kommande mötesdatum
Nästa möte 30/9

§13 Övriga frågor
Arkiv, portal Rindö och kontaktlista

a) arkivet återkommer i frågan

b) Portal Rindö, en kontaktlista med bostadsrättsföreningen och samfälligheter.

c) Eftersom att det har brunnit i mindre skala på Rindö den senaste tiden har föreningen tagit upp frågan om ett eventuellt brandvärn/räddningsvärn. Frågan kommer att diskuteras nästa möte.

d) Föreningen har blivit kontaktade utav representanter från Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsens kulturenhet och länsmuseibyrån angående att delta som medarrangör i ett möte kring Vaxholmsfrågor.
Föreningen valde att inte ställa upp som medarrangör på mötet, utan väljer att håller sig till Rindöfrågor. 

e) Önskemål från KA1 IF om gemensamt möte för våra föreningars styrelser. Vi välkomnade initiativet samt ber KA1 IF föreslå datum.

 

§14 Mötet avslutats

 

Vid protokollet      

Kajsa Hedfors

 

Justeras

Urban Lisinski