Styrelsemöte i Föreningen Rindöborna, 2015-10-28 Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Lena Craméus, Claes-Arne Sunnman, Jan Ögren,

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.  

 

§2. Fastställande av dagordning

 

§3. Föregående protokoll

- Godkändes

 

§4. Rapporter

- Anslagstavlan är under tillverkning och låsanordning inköpt, kommunen kommer att montera den
på plats till våren.

- Vi har ännu inte fått några svar angående det lokala skärgårdsrådet, Rickard Gille har lovat ta upp frågan
i M´s presidiegrupp

- VA-arbeten för nya hamnkrogen påbörjade. Om allt går i lås så kan den öppna till sommaren.

- Rindögården tittar på möjligheten att starta aktiviteter för pensionärer och ensamkommande flyktingbarn

- Någon liftskylt läng väg 274 får vi inte sätta upp då det är en länsväg. Vi kommer att ta med information om vår tradition att ta med de som behöver lift från färjan i vårt nyhetsbrev samt ha information om det på framtida anslagstavla.

- Historiegruppen har fått in mer kort efter utställning under Rindödagen och planerar för en kulturslinga runt ön med informationstavlor

                     

 

§5. Utvärdering samrådsmötet om Rindös kommunikationer

-  Tung trafik har gått ner med 45%  men den ”vanliga” trafiken har ökat

-  Samtal fördes om utökad tjugo minuters trafik efter 19.00 samt att synka den med bussarna

 

§6. Utvärdering mötet med Vasallen

-  Information ligger på hemsidan,

 

§7. Planarbetet Rindö                                                       

-  Lena och Janne representerade Föreningen Rindöborna på mötet

-  Vår uppgift är att verka för att informationen når ut till Rindöborna

-   Frågor kring trafikkaoset runt färjelägret mm är vi engagerade i

 

                                                                                      

§8. Möte om grannsamverkan 3 nov 19.00 gamla triton

-  Påminnelse har gått ut, alla är välkomna att delta

 

§9. Möte med KA1 IF 1 nov 15.30 

-  Lena, Urban och Catrin kommer att delta

 

§10. Nästa Nyhetsbrev

Skickas ut i mitten på november, föreslaget innehåll:
- Rapport från Rindögården
- Rapport från samrådsgruppen Kommunikationer
- Rapport vårt möte med Vasallen om kommande byggprojekt
- Rapport från mötet om grannsamverkan
- Planarbetet Rindö Västra
- Frågan om "Liftskylt" och konkreta tips
- Rapport från Historiegruppen

 

§11. Övriga frågor

- Mötet godkände Åsas önskan om att delta på kommande möten fram till årsmötet via skype

- Tre uppsättningar blommor ska inhandlas till färjepersonalen i advent

               

§12. Kommande möten

- onsdag 2 december (kortare möte och sen middag)
- onsdag 13 januari
- onsdag 17 februari

- Årsmöte 17 mars

 

§13. Mötets avslutande

 

/Lena Craméus                                                               Justeras

                                                                                       /Urban Lisinski