Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2015-12-02 Hos Urban Lisisnski

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Åsa Blanc per telefon, Lena Kraméus, Catrin Axelsson, Claes-Arne Sunnman, Per-Olof Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund, Jan Ögren, Cajsa Hedfors. Adjungerade Håkan Melin och Lars Thaning 

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat

 

§2.  Fastställande av dagordning

 

§3. Genomgång av föregående protokoll

Godkändes

           

§4. Rapporter

Tre uppsättningar blommor + pepparkakor har överlämnats till färjepersonalen som var mycket tacksamma för omtanken.

På mötet med KA1 IF kom vi överens om att två representanter från vardera förening ska träffas en gång i kvartalet och att hela styrelserna ska ses en gång per år

Cathrin rapporterar från Rindögården att de bjudit in pensionärer till en infoträff i nästa vecka.

De har även kontaktat boendet för ensamkommande flyktingbarn men ännu inte fått något svar.
Tyvärr har Rindögården fått stänga något tidigare på fredagar då det saknats vuxna, samma gäller Rindönatt, svårt att engagera vuxna.

I fredags höll Sten Larsson ett föredrag på Rindögården inför 18 intresserade åhörare.

 

§5. Förslag skrivelse till kommunen (se bilaga 1)

Godkändes

 

§6. Förslag kommentar på inkomna svar gällande Rindö Hamn (se bilaga 2 och 3)
Godkändes

 

§7. Access hemsidan (utöver Åsa)
Har Lena Craméus

                                  

§8. Kommande möten

13 jan genomgång detaljplanen Rindö smedja samt alla inkomna svar

17 feb förbereda årsmötet

17 mars årsmöte

 

§9. Frågor från revisorn

           

§10. Frågor från valberedningen

Markus Greigård har anmält att han måsta avsäga sig sitt uppdrag.

Lars Thaning kvarstår och hans önskemål är att få med någon med större kontaktnät till valberedningen

             

§11. Övriga frågor

Siko önskar vårt nyhetsbrev, Åsa ordnar.

Förslag att bjuda in restaurangägarna Rindö Hamn att presentera sig på årsmötet i mars

 

Urbans kvitton för utlägg inköp julgrupper och pepparkakor till färjans tre besättningar godkändes, liksom utläggen för inköp mat och dryck till styrelsens middag som förtärdes direkt efter mötets avslutande.                       

 

§13. Mötets avslutande

 

Vid protokollet                                    Justeras

 

/Lena Craméus                                    /Urban Lisinski

 

Efter mötets avslutande hölls styrelsens Julbord.