Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2016-02-17 Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Lena Craméus, Claes-Arne Sunnman, Jan Ögren, Cathrin Axelsson, Kajsa Hedfors, P-O Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund, Åsa Blanc via telefon

 

§1. Ordföranden förklarademötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.  

 

§2. Genomgång av föregående protokoll

 

§3. Rapporter

- Rindögården Har svårt att engagera vuxna, två personer behövs per kväll och det finns ett akut behov av fler frivilliga. Ungdomarna själva har lagt ut en vädjan på FB.
Cathrin ska kontakta kommunen för att se om det går att söka något slag av bidrag till verksamheten.

- Historiegruppen jobbar på en ny fotoutställning som kommer att rikta in sig på några specifika områden på ön. Gruppen jobbar vidare med att färdigställa en kulturstig på Rindö där informationsskyltar kommer att sättas upp på några platser.
Samtal förs med Vaxholms turistbyrå med att finnas med på deras app över sevärdheter i Vaxholm.

- Rindödagen utkommer med program för dagen i slutet av Mars. Nytt är att Vaxholm kommun inte kommer att anordna något eget evenemang på Vaxön utan hänvisa till Rindödagen.

- Anslagstavlan är i stort sett färdigbyggd och kommunen kommer att sätta upp den i vår.

- Initiativ till att starta upp ett räddningsvärn för Rindö-Skarpö med Föreningens hjälp har gått ut per mail till intresserade. Anders Joninger, Håkan Wibe och Urban Lisinski är kontaktpersoner.

 

§4. Inför årsmötet

- Inbjudna gäster; Fredrik Brehmer har tackat ja. Ingen från kommunen kunde komma

och prata om nya skolan. Vi hoppas få dit någon till årsmötet 2017.

- Text kallelse Åsa + Urban spikar den

- Annonsering Åsa ordnat

- Kopiering av kallelsen ordnar Urban och Åsa, Lena hämtar den på Copy Shop

- Utdelning Åsa fördelar hur utdelningen ska gå till och lapparna hämtas på Urbans verkstad
och delas ut senast 3/3-16

- Verksamhetsberättelse Urban skriver förslag

- Ekonomisk rapport och budget. Janne sammanställer samt lämnar underlag till revisor Håkan Melin för revision.

- Valberedningen Lars Thaning har varit i kontakt med alla förtroendevalda som vill fortsätta

- Fika och tårtor. Rindögården sköter det praktiska, Urban beställer tre tårtor

 

§5. Kruthuset

- Rapport, Kruthuset är rivet av kommunen. Vi anser att det finns skäl att uppmärksamma frågan i efterhand, bland annat för att ifrågasätta underlaget som kommunen hade till stöd för sitt beslut samt att de inte haft någon dialog med de boende på ön innan rivningen.

- Förslag till uttalande av Urban.
Mötet beslutade godkänna Urbans förslag samt skicka in uttalande till kommunstyrelsen.

 

§6. Detaljplaneförslag Rindö Smedja

- Genomgång och beslut om Föreningens hållning.
Urban sammanställer vad vi kom fram till i en skrivelse som vi alla får ta del av innan den spikas.

 

§7. Nästa Nyhetsbrev efter årsmötet innan Rindödagen

                                                                                

§8. Inför samrådsmöte kommunikationer 2016-03-16
Det finns media uppgifter om nya färjor
Undersöka om bussarna på Rindö kan gå med halvtimmes trafik på kvällarna

 

§9. Övriga frågor
Aktuellt medlemsantal är 225

Skärgårdsrådet fortfarande inget svar från kommunen om vad de avser att göra (se vår hemsida för kommunens svar) Vi bad Jeje och höra om inte Siko kan trycka på kommunen

Destination Vaxholm undrar om vi inte ska bli medlemmar, Catrin ska be Kalle på Destination Vaxholm att skicka info.

Kassören meddelade att hyran för Rindögården nu är betald                                  

 

§10. Mötets avslutande

Vid protkoll

/Lena Craméus

Justeras

/Urban Lisinski