Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2016-04-13 Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Lena Craméus, Claes-Arne Sunnman, Jan Ögren, Cathrin Axelsson, Kajsa Hedfors, P-O Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund, Åsa Blanc via telefon 

 

§1.Ordföranden förklarademötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.  

 

§2. Genomgång av föregående protokoll, både protokoll 16-02-17 samt konstituerande möte i samband med årsmötet.

 

§3. Utvärdering av årsmötet. 57 besökande, en del nyinflyttade samt några yngre. Siko´s ordförande Ulf Westerberg kom och berättade kort om deras verksamhet samt Fredrik Brehmer berättade vad som händer på Vasallens område.

 

§4.      Konstituering av styrelsen

-          Kassör Jan Ögren

-          Sekreterare Lena Craméus

-          Vice ordförande P-O Bergkvist

-          Representant i SIKO Jan-Evert Jäderlund

-          Representanter gentemot kommunen Urban Lisinski, P-O Bergkvist

-          Representanter samrådsgrupp kommunikationer Urban Lisinski, Åsa Blanc

-          Representanter i Projektgrupp Rindögården Cathrin Axelsson, Kajsa Hedfors

-          Representant i Historiegruppen Urban Lisinski

-          Redaktionskommitté hemsida, Nyhetsbrev och övrig kommunikation Åsa Blanc,
           Urban Lisinski

-          Samverkansmöten med KA1 IF Lena Craméus, Urban Lisinski

 

§5.  Rapporter och planering

- Rindögården har fortsatt varit tungt att få folk att ställa upp på kvällarna. En småbarnsförälder har nyligen dragit ihop ett gäng som vill engagera sig och har lovat att täcka upp eventuella luckor i schemat fram till sommaren. De ska även hjälpa till med marknadsföring av Rindögården på Fb samt gentemot skolan.

-  Pensionärerna är nu en grupp på cirka 15 personer som ses varje onsdag och de sköter sig själva är här 10 st onsdagar

- Historiegruppen. Urban berättar att de ska ordna med en ny fotoutställning till Rindödagen och att jobbet med kulturslinga går vidare. Turistbyrån har svarat mycket positivt angående kulturslingan och verkar kunna bidra med pengar till skyltarna samt att föra ut budskapet om att slingan finns. Historiegruppen ska ha möte nu på tisdag och se hur långt de kommer hinna i år.

- Rindödagen, programmet är på gång och tiderna är spikade till 11.00 – 16.00

- Anslagstavlan färdig att sättas upp, på tisdag ska Urban träffa kommunrepresetant på platsen för att diskutera uppsättning av tavlan.

- Samrådsgrupp kommunikationer inget nytt har hänt, Åsa har varit i kontakt med kommunen för nytt möte.

 

§6. Utskick till alla hushåll ska innehålla protokollet från årsmötet, följebrev med inbetalningskort och verksamhetsberättelsen. Urban och Åsa skriver och ordnar det praktiska kring distributionen.

Diskussion fördes om vi i framtiden kan maila ut all information till boende på Rindö utan att vi enades, diskussionen förs vidare.

 

§7.  Mötesdatum styrelsen 2016 – 2017

Nästa möte onsdag den 15/6 hemma hos Lena el Cathrin

Urban återkommer med datum för resten av året

§8. Kommunikation.

Nyhetsbrev Urban och Åsa sammanställer och skickar ut till oss alla för översyn

När frågor väcks på facebook som vi väljer att ta upp på mötet ska vi återkoppla skriftligen på facebook.

                                                                                      

§9. Övriga frågor

Rindögården ska ersättas för fikat på årsmötet, Cathrineåterkommer till nästa möte med summan. Skolrådet önskar att vi tar upp problem med barn som måste korsa länsvägen på sin väg hem. Vi har haft uppe frågan tidigare i såväl lokala skärgårdsrådet som samrådsgruppen kring kommunikationer. Vi ska försöka på nytt att få kommunen att agera.                    

Nämnden för teknik, fritid- och kultur (TFK) har inbjudit oss till en vidare dialog efter det som hände med Kruthuset. Urban skriver svar att vi ställer oss positiva till det.

Seglarläger kommer anordnas även i år. Vi beslöt att överlåta nyttjanderätten av de fyra Askeladdarna till KA 1 IF.

Janne påtalar att kommunens bidrag för driften av Rindögården inte fullt täcker våra utgifter. Urban ska sätta ihop en skrivelse till kommunen för korrigering av summan.

Nästa möte stämmer vi av de allmänna frågorna som togs upp på årsmötet.

 

§10.  Mötet avslutas

/Lena Craméus