Styrelsemöte i Föreningen Rindöborna, 2016-06-15
Hos Cathrin Axelsson, Militärvägen 16
Närvarande: Urban Lisinski ordf, Lena Craméus, Claes-Arne Sunnman, Cathrin Axelsson, Kajsa Hedfors, P-O Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund, Åsa Blanc via telefon samt Håkan Melin

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna. 

§2. Genomgång av föregående protokoll.
 
§3. Rapporter
Urban och P-O har varit på möte med TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur). Närvarande från kommunen var Malin Forsbrand, Dan Pierre och Rikard Gille. Mötet hölls i en positiv anda och nämnden gav uttryck för att de önskar en dialog med oss.
Urban föreslog att vi till hösten ska ta upp frågan om att omvandla f.d biblioteket till en hembygdsgårdens med dem.
Ansvarig för Vaxholms flyktingmottagande Pernilla Ivier önskar ett möte med oss,  Cathrin o Urban ordnar det.
Kommunen har lagt ut en enkät på sin hemsida för föreningar att svara på, Cathrin o Urban svarar för vår räkning
Rindögården klarade sin bemanning under våren och är hopfulla inför hösten då nya personer erbjudit sin hjälp.
 

§4. Värdering Rindödagen
I stort ett mycket positivt intryck. Preliminärt dryga fem hundra personer dök upp.
Förslag kom att flytta om i programmet så att seglingen sker direkt efter invigningen
Frågan om varför inte nationalsången sjöngs har kommit upp, till nästa år kommer den att sjungas
Till nästa år ska vi ha möten med KA1 IF för bättre samordning i förberedelserna.
Historiegruppen hade fått kulturvandringen på plats till dagen, vilket var en prestation. Samarbetet med Turistbyrån fungerat bra och förhoppningsvis kommer Vandringen kunna förlängas till resterande Rindö nästa år.
Fotoutställningen i biblioteket även i år välbesökt och uppskattad.

§5. Samrådsgruppen Rindös kommunikationer
Åsa och Urban var på mötet med kommunen, Trafikverket, Färjerederiet och Arriva. Kommunen meddelade att detta var sista gången som de kallar till möte då de anser att de flesta frågor är lösta. Åsa och Urban höll inte med då trafikbelastningen på färjan kommer att öka markant de närmsta två-tre åren och kommunen uppenbarligen inte kommit långt i nödvändigt planarbete.
Trafikverket och Färjerederiet verkar ha god insikt om problematiken men planansvaret ligger hos kommunen.
Trafikverket kommer under 2017 prioritera väg 274 och kommunen ska med oss stämma av en problembeskrivning för vägen över Rindö gällande problemområden och passager, som sen ska skickas till Trafikverket.
Kommunen ska se över om man inom närtid kan ordna en hastighetsdisplay (finns på Resarö)
Arrivas representant bad om att få in synpunkter i höst inför ny tidtabell 2017.
Vi ska lägga ut kontaktuppgifter för klagomål och synpunkter till Färjerederiet på hemsidan


§6. Senaste Nyhetsbrevet
Viss osäkerhet funnits om utskicket nått alla men verkar vara ok.

§7. Ekonomi och påminnelse medlemsavgifter
Det är 125 färre som betalat in sin medlemsavgift jämfört med samma tidpunkt som förra året. P-O och Janne ska gå igenom medlemsmatrikel och se vilka vi ska skicka ut påminnelse till. Åsa supportrar med sändlistan.
          
§8. Kommande möten
Onsdagar 24/8, 12/10, 7/12

§9. Synpunkter från revisorn
Håkan anser att vi alla i styrelsen ska ha en medlemsmatrikel i vår ägo så att vi vet vilka som är medlemmar samt att vi kan försöka värva nya medlemmar.
Vi bör också ta del av ekonomin skriftligen 2 gånger per år eftersom vi alla har ett ansvar som styrelsemedlemmar
Kommunen bör sänka hyran för Rindögården då försäkringen har gått upp och därför räcker inte kommunens bidrag vi får för att driva Rindögården, vilket var tanken från början.

§10. Frågor från valberedningen
Kajsa flyttar till Gävle och avgår från styrelsen.
Suppleanterna går in och täcker vakansen fram till nästa årsmöte.
 
§11.  Övriga frågor
Frågor som togs upp på årsmötet.
Anslagstavlan – Är nu på plats
Bör vi ha någon verksamhetsplan? Frågan bordlades till styrelsemötet inför årsmötet
Önskemål om komplett returstation vid/ kring Oxdjupet. Urban kollar med Vasallen om de hittat en lösning med Roslagsvatten angående placering.
Hemsidan våra kontaktuppgifter ska uppdateras.
Arriva har satt upp en ny busskur vid Rindö Västra, önskemål finns att ta bort den gamla och eventuellt kommer Arriva att riva den så vi avvaktar
Det ligger ett bilvrak sen några veckor i hamnen.
Vi bör införskaffa en bra fastighetskarta över Rindö. Urban hör med kommunen om de kan bidra.
Urban föreslog att styrelsen till årsmötet ska lägga en stadgemotion om att föreningen även ska vara öppen för säsongsboende som medlemmar, i enlighet med SIKO´s nya stadgar. Frågan bordlades till nästa möte.
Jeje har varit på möte med SIKO och översänder protokollet till Urban
Eventuellt medlemskap i destination Vaxholm ska diskuteras på nästa möte.


  

§12. Mötets avslutande

 

/Lena Craméus   Urban Lisinski