FÖRENINGEN RINDÖBORNA


Styrelsemöte nr 4, verksamhetsår 2007, 2007-08-22 på Markan

Närvarande:  Lars Godberg, Gunilla Larsson, Ylva Littmarck, Andreas Westberg,
                     Anna Rickardsson, Ingrid Alfredsson, Anders Joninger

§1.                Lars Godberg, av Rickard Gille utsedd att leda mötet, hälsade de närvarande                                                                                          
                     styrelsemedlemmarna välkomna. Rickard kunde ej närvara pga tjänsteresa till
                     Australien. Vice ordförande Jan-Evert Jäderlund kunde ej heller närvara pga
                     utbildning i sjöräddning.

§2.                Föregående protokoll lästes/justerades och lades till handlingarna.

§3.                Våra synpunkter över översiktsplanen för Rindö och Skarpö har inlämnats till
                      kommunen 2007-06-04. Kopia av våra synpunkter överlämnades till de som
                      inte tagit del av dokumentet tidigare. Kopia har även inlämnats i två ex till
                      Vasallen genom förvaltaren Gunnar Berg, för att den nya VD:n för Vasallen
                      skulle få kännedom om vad vi tycker.

§4.                 Rickard Gille har överlämnat en blomma till den nya VD:n Ingela Lispers                                        
                      från föreningen och hälsat henne välkommen till Oskarfredriksborg.
                      Hon började sin tjänst 2007-08-15 och Rickard har inbjudit henne till vårt                  
                      nästa styrelsemöte 2007-10-03.              
                      
§5.                 Information. Ylva har nu kontakt med Ingrid Roos som skall hjälpa oss att
                      uppdatera vår hemsida. De ska träffa Linus Berholt för att gå igenom hur man
                      gör.

§6.                 Kultur.  Anders har lyckats få en ny fadder Björn Westberg för en av
                      Askeladdarna, men han menar att vi måste få fram fler intresserade.
                      För närvarande har Lasse Johansson på Rindö Västra hand om två båtar,
                      men vi har ju fyra. Önskemålet är att alla fyra ska kunna användas 2008.

                      Ang. Byviksfortet tar Anders Joninger kontakt med fästningsmuseet för
                      att utreda möjligheterna att upprusta Fortet..                    

                      Hardy Hedskog är villig att ordna en rundvandring på östra Rindö för att visa
                      Oskarfredriksborg. Föreslagen tid är 2007-10-13 kl 1300 utanför kanslihuset.

§7.                 Nationaldagen/Rindödag föreslås av Anna Rickardsson att vi ska ordna/fira.  

 

Vid pennan:                                                                                           Protokolljusterare:


Lars Godberg                                                                                         Anders Joninger