Protokoll Styrelsemöte Föreningen Rindöborna
19:15, 071114, ”Markan” gamla Amf 1

Mötets utformning avvek denna gång från den gängse strukturen, då vd för Vasallen deltog under första timmen för att presentera sig och ge aktuell information angående planer och visioner för Regementsområdet.
 
Närvarande: Ordf. Rickard G,  Jeje J,  Lasse G,  Anders J,  Anna R,  Ingrid A, Gunilla L,  Ylva L,  Ingemar Wemmenhög från tidskriften ”Borgskum”,  Ingela Lisper vd Vasallen.

Ingela Lisper berättade:
- Remissvaren har nu inkommit till kommunen ang den (nya) Fördjupande Översiktsplanen.
- Uppdraget till Vasallen är att planera för ca 1100-1200 bostäder (inkl sk verksamheter) med d:o reningsverk och trafikfråga.
- I okt hade man ett Planberedningsmöte med kommunen och nyligen en workshop. Man tänker sig omvandlingen av Regementsområdet i 2 etapper, varav den första löper under ca 5 år o innefattar ca 500 bostäder (ny- och ombyggnation) inom ett sammanhängande område. Man har ansökt hos Länsstyrelsen om utökad kapacitet i nuvarande reningsverk på området från 1700 till 1950 bostadsekvivalenter. Först när avloppsreningsfrågan i större skala än detta är löst, och först när trafik-frågan är löst, kan man påbörja etapp 2.  
- Förhandlingar pågår med kommunen angående flytten av Rindö skola till regementsområdet och man är fn inne på att fr o m ht 2008 ha en tillfällig lösning i befintliga byggnader på området, för att sedan bygga nytt, på t ex marken bortom gamla biblioteket.
- Vattenhallen är mycket kostsam i drift och det är svårt att tänka sig att den skulle bära sig utan de subventioner som nuvarande arrendatorer uppbär. Man har avtal för ytterligare något år. Kommunen har inte sagt sig vara intresserade av att driva vattenhallen.
- I visionen för området ingår även gärna en Hotell-och Konferensanläggning.
- De flesta byggnader på Regemenstområdet har sk ”Riksintresse”, men inga är K-märkta.                                   -Vasallen har för avsikt att vara med om forma Detaljplanen, men bygger och driver ju inte verksamheter själva. Man kommer troligen att sälja ut delar av området till olika intressenter när detaljplanen finns färdig. Inga intressenter finns fn, man har inte heller gått ut o sökt än. Arbetet med Planprogrammet kommer förhoppningsvis igång i kommunen efter årsskiftet och man hoppas på en färdig Detaljplan under 2008 och att byggstart därefter kan ske under 2009.

Vi tackade Ingela Lisper för hennes medverkan innan vi gick vidare till nästa punkt. Intrycket av dagens möte är att ett fortsatt samarbete verkar lovande.

Referensgrupp för utvecklingen av Regementsområdet:
På initativ av Jan H Larsson (gruppledare Moderaterna och medlem i kommunfullmäktige samt Planberedningen)  skall nu en referensgrupp bildas bestående av 2 representanter från Vaxholms kommun, 2 representanter från Vasallen och 4 representanter från Föreningen Rindöborna. Kommunens representanter är Jan H Larsson och Jan Olov Schill. Efter att samtliga närvarande styrelseledamöter inlämnat förslag på representanter och dessa diskuterats, hölls en sluten omröstning. Framröstade representanter är: Rickard Gille, Lasse Godberg, Anders Joninger, Nils Lundin. Se bifogad bilaga angående röstningsresultatet. Lasse Godberg tog på sig att tala med Nils Lundin och därefter meddela Jan H Larsson resultatet.Övriga frågor:

Anna R:
BUK-nämnden ska nu behandla frågan om Fritidsgård-Bygdegård för Rindö-Skarpö. Inför detta har man på kommunen bett Rindö skola ombesörja en enkät angående detta behov hos föräldrarna till skolans elever. Då det är av vikt att BUK-nämnden får ett större underlag än så (fler än föräldrarna till 6-9-åringar torde ha intresse av Fritidsgård-Bygdegård) inför sitt beslut, uppdrogs åt Anders J att i en enkel skrivelse till kommunen anhålla om mer tid – enkätsvaren skall vara kommunen tillhanda 16 nov! – så att samtliga hushåll på Skarpö-Rindö kan få tycka till. Exakt hur detta skal gå till behandlades inte.
Jeje:  
Skrivelse angående inrättande av Skärgårdsråd i Vaxholms kommun har författats av Tynningö/Ramsö Byalag i samförstånd med Jeje och vi beslöt att ställa oss bakom denna skrivelse, se bilaga.
Anders:
  -  Historisk rundvandring med fd Traditionsofficer Hardy Hedskog på Östra Rindö tidigare i höst, sammanföll tyvärr med båtupptagning, varför anslutningen inte var den bästa (5 deltagare). Men uppskattades.
-  Anders har arbetat en hel del med namnfrågan gällande regementsområdet där Vasallens arbetsnamn Rindö Hamn krockar med det tätortsnamn som redan finns för området, OskarFredriks Borg. Därför är inte heller kommunen beslutsmässig i ärendet. Vasallen har dock skickat en begäran till kommunen om godkännande av Rindö Hamn. Ärendet fortsätter.
-  Kidde Johansson kommer med information om Askeladdarna.
-  Anders planerar en skrivelse till Riksantikvarieämbetet ang iordningsställande av Byviksfortet, Erik Himmelstrand på Kastellet stödjer detta arbete.
-  Kulturhistorisk inventering av Rindö finns tillgänglig på Vaxholms kommuns hemsida och får, och bör, länkas till vår hemsida.
Lasse:  
2 platser är bokade till SIKO´s möte om hemsidor för föreningarna 30/11-1/12 på Smådalarö. Ingrid Roos är vidtalad, såsom ingående i Informationsgruppen, och Ingrid Alfredsson kan även tänka sig att åka. Den ena platsen bekostas av SIKO den andra betalar Föreningen Rindöborna 1500kr för.

Nästa möte:   Onsdag 12/12, kl 19:15 på ”Markan”Vid pennan                                                                                 JusterasYlva Littmarck                                                                            Rickard Gille