Protokoll Styrelsemöte Föreningen Rindöborna
15:00, 071215, hos Rickard Gille

Närvarande: Ordförande Rickadr G., Lasse G., Anders J., Gunilla L., Ingrid A., Ylva L.

Mötet genomfördes enlig tradition efter och under  uppskattad undfägnad med vederbörliga Advents-tillbehör.

1)    Inga frågor angående fg mötes-protokoll.
2)    Hemsidan. Ingrid A. och Ingrid Roos, som sedan hösten är knuten till Informations-gruppen, har deltagit i en mycket fruktbar utbildning i hemsides-konstruktion, som SIKO ordnade 30/11 – 1/12 på hotel Bellville, Dalarö. Resultatet är en mycket tilltalade grund till hemsida, som är byggd enligt ett mönster som kommer att gå igen i alla de skärgårdsföreningar som kommer att anamma denna model o web-hotel, ”DinStudio”. SIKO har, genom anmälningsavgiften till utbildningen, erlagt avgiften för det första årets användning av ”Din Studio”. Beslutades att arbeta vidare med denna nya hemsida, som bl a är ojämförbart enklare att administrera, och snarast möjligt lägga ner den gamla hemsidan.
3)    Anders J rapporterade att den tidigare planerade skrivelsen till kommunen, angående kommunens enkät till familjerna som har barn på Rindö Skola för att utröna intresset /behovet av Hembygdsgård, ej har avsänts. Man har istället muntligt framfört att enkät-resultatet inte är representativt för de boende på Rindö – Skarpö. Detta har vunnit gehör i kommunen.
4)    Anders J kunder vidare rapportera att intresse finns hos Statens Fastighetsverk och Fortverket för en upprustning av Byviksfortet.
5)    Namnfrågan Regementsområdet. Anders J arbetar träget vidare med information o påtryckningar till dem det angår i kommunen i detta ärende, i första hand gällande det lagvidriga i att kommunen tillfrågas i ett ärende som de inte har beslutsrätt i. Då Oskar Fredriksborg är ett tätortsnamn, och ej en stadsdel, skall namnfråga handläggas av Lantmäteriet och Riksarkivet. En ”namngrupp”, där bla stadsarkitekten ingår, har bildats i kommunen. En remiss är på väg från dem, och vi får då ytterligare en viktig (formaliserad) möjlighet att framlägga våra synpunkter.
6)    Referensgruppen för utvecklingen av Regementsområdet har sitt första möte 19/12, kl 14:30 på Vasallen.
7)    Vårens styrelsemöten kommer att fortsätta ca var 6:e vecka, Rickard mailar datum.Vid pennan                                                                                   JusterasYlva Littmarck                                                                              Rickard Gille