Styrelsemöte nr 8. Föreningen Rindöborna 2008-02-07, i gamla markan
Närvarande: Rickard, Anna, Lars, Gunilla, Claes-Arne, Ingrid A

§1.    Ordf. hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§2.    Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3.    Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§4.    Pågående ärenden:

Det beslutades att ett tidigare ärende från föregående protokoll angående gångvägen vid Lupinen skall drivas vidare.
”Anna tog upp problemet med parkerade bilar i anslutning till Lupinen. Det står både gamla bilvrak, båtsläp och vanliga bilar på gångbanan. Förutom att det ser illa ut är det ett säkerhetsproblem för gående, barn, barnvagnar, mm. Man bör även titta över behovet av eventuellt nya övergångsställen.
Beslut: Ordf. kontaktar ”föreningen Lupinen” och framför våra synpunkter. Samhällsbyggnads-kommittén gavs mandat att driva frågan mot kommunen.

§5.    Information från kultur/fritids-kommittén:
    Anders Joninger ej närvarande

§6.    Information från samordningskommittén:
    L-E Jäderlund ej närvarande

§7.    Information från sammhällsutvecklingskommittén:

Minnesanteckningarna (Bilaga 1). från referensgruppsmöte med Vasallen 081219 gicks igenom.
I mötet deltog representanter från Vasallen, Föreningen Rindöborna och kommunstyrelsen.
Vår sammanfattade uppfattning från mötet är att Vasallen inte kommit särskilt långt. Vasallens uppfattning om vattenhallen, som framkom på mötet är anmärkningsvärd.
Med ett som det verkar dåligt underbyggt antagande angående vattenhallens status och driftskostnader, ”hotas” det med att det finns risk att den kommer att rivas.
Det förefaller som om det finns anledning för vår förening att engagera sig i vattenhallsfrågan innan den rivs utan att olika alternativ till övertagande, drift och underhåll är utredda. ”Faktum är att det finns ett badhus i Vaxholms kommun och det ligger på RINDÖ som är en stor växande del av Vaxholm. ”Hur tänker kommunledningen agera i denna fråga”. Kan Vasallen tänka sig att skänka vattenhallen  till kommunen?
Beslut: Förslag på hur vi skall bevaka ärendet tas upp på nästa möte.


    Fritidshus/föreningslokal på Rindö
    Som resultat av Föreningen Rindöbornas och KA1 IF skrivelse 2007-10-31 ang
behovet av en gemensamhetslokal på Rindö har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat (2008-01-16, Dnr 261/2007.292, Bilaga 2) att uttala sig positivt till att finna en gemensam lösning för en fritidsgård tillika föreningslokal och att uppdra till utbildningsförvaltningen att tillsammans med Rindöborna/KA 1 IF föreslå en lämplig lokal. Om kommunen ska bidra till en sådan lokal bör en samordning ske med kommunal barn- och ungdomsverksamhet då kostnaderna redan bärs av befintlig verksamhet. Däremot är inte kommunen beredd att förvärva eller långtidshyra gamla regementsbiblioteket som är den byggnad som vi har föreslagit. Enligt Vasallen är den i dåligt skick och dom har för avsikt att riva den. Ingen dokumenterad statusbedömning på byggnaden har funnits tillgänglig för oss. Frågan är om den finns. Risk finns att byggnaden rivs utan en seriös statusvärdering. Byggnaden utgör ett viktigt inslag i sekelskiftesmiljön.
Beslut: Kultur/fritids-kommittén bevakar ärendet samt tar fram fakta angående statusvärderingen på gamla biblioteket. Innan den finns tillgänglig kvarstår den byggnaden som ett alternativ för oss.

Kommunstyrelsen har beslutat (2008-01-24, Dnr 25/2008.291, Bilaga 3.) att träffa överenskommelse med vasallen om förvärv av paviljongen ”Schubacken” på gamla regementsområdet, till skollokaler. Målet är att anpassning/ombyggnad skall vara klar till höstterminen 2008.
Beslut: Samhällsutvecklingskommittén följer ärendet.

Ordf. informerade om att en remiss angående namnfrågan Oskarfredriksborg/Rindö Hamn, mm är på gång på kommunnivå. Föreningens inriktning är att de gamla namnen så långt som möjligt skall behållas.
Beslut: Orföranden bevakar ärendet


§ 8.    Samordningskommittén informerade om:
    
    Efter påstötningar från Föreningen Rindöborna och Tynningö/Ramsö Byalag har
     kommunstyrelsen beslutat (2008-01-16, Dnr 260/2007.103, Bilaga 4.) att
    aktivera ”Skärgårdsrådet” som har varit vilande några år. Uppstartningsmöte är
    tänkt att genomföras i april 2008.
    Beslut: Ordföranden bevakar föreningens deltagande.


§9.    Information från Informationskommittén:

    Föreningens nya hemsida är igång (www.rindoborna.se)
    Ingrid visade hur hemsidan är uppbyggd och hur det är tänkt att den skall
    hanteras. Det poängterades särskilt att den är under uppbyggnad och är därför
     innehålls och- funktionsmässigt inte är helt korrekt. Trotts det enades mötet om
att det är rätt att redan nu ha den tillgänglig för alla.
Beslut: Informationskommittén ansvarar för fortsatt utveckling samt tar fram
förslag på den framtida driften av sidan. Det beslutades även att det skall framgå
av startsidan att hemsidan är under utveckling och är behäftad med vissa brister,
samt att styrelsen är tacksam för synpunkter och förslag.§10.    Årsmötet:

    Årsmötet genomförs den 16/4 i gamla markan.

Ansvarig för underlag mm. till årsmötet att redovisa på nästa styrelsemöte
den 5/3.

Ordf.    Verksamhetsberättelse.
    Kallelse.
    Dagordning.
    ”Aktivera” valberedningen.
    Budgetförslag(ihop med kassören).
    Inbjudan av gästföreläsare för allmäninformation (förslag,
kommunalrådet med inriktning på ”vision” Vaxholm/Rindö).

Kassören.    Bokslut.
    Kolla upp med revisorn angående revisionsberättelse.
    Uppdaterad medlemsförteckning.
    
    
    Gunilla.    Lokal
        Förtäring (Rindötårta)
    
    
§11.    Övriga frågor

       
§12.    Nästa möte
    Årsmöte 16/4 kl 19.30 i gamla markan. Kallelse skickas ut den 25/3.
Styrelsemöten 5/3, 28/5, kl 19.15 i gamla markan och 25/6 (kombineras
med styrelsens vårfest, styrelse, kommittémedlemmar, valberedning och
revisorer).


§13.    Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet        Justeras
C-A Sunnman        R Gille