Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2008-11-26. Hos Gunilla Larsson

Närvarande:     Rickard Gille, Jan- Evert Jäderlund, Lars Godberg, Anders Joninger, Ingrid Roos, Ingrid Alfredsson, Andreas Westberg, Gunilla Larsson

§1.    Ordf. öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna

§2    Föregående protokoll upplästes och godkändes
    

§3.    Bildande av Bygdegårdsförening
Inbjudan till öns föreningar skall skrivas av ordföranden. Leta i protokollspärmar efter notat från möte med Hasse Håkansson i rubr ärende.
Detta bör vara 92-94.

§4.    Det nya Komunalrådet Per Mosseby ska uppvaktas
Lämpligt att bjuda in honom till styrelsemöte samt till årsmötet för att stå för Stadens ”nya ” budskap.

§5.    Strandskydd KA1
Ärendet bevakas genom programsamrådet för Vasallen/KA1.
    Vasallen har öppnat staketet vid stranden Brännudden och Grenadjären.

§6.    Referensgruppen Rindö/Vasallen
Nytt möte för att kraftsamla inför programsamråd.

§7.    Käppala
    Frågan diskuterades och ligger under löpande bevakning.

§8.    Nästa möte
Styrelsen samlas på Rindö Krog som är nyöppnad för att uppta traditionen att äte en enkel måltid som avslutning på året. Föreningen bekostar detta.    
Gunilla Larsson ska erhålla 100 kronor per styrelsemöte som ersättning för fika med tillbehör.

§9.    Övriga frågor
Hensidas ska med allas hjälp hållas aktuell. Ingrid behöver fakta för att kunna göra ”vederhäftiga puffar”.

    Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.Vid PennanRickard Gille