Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2009-08-19. Byviken

Närvarande: Rickard Gille, Anders Joninger, Gunilla Larsson, Elisabeth Jacobsson, Claes-Arne Sunnman

§1.    Ordf. öppnar mötet
    
§2.    Genomgång av föregående protokoll
    Protokollet justeras utan ändringar.

§3.     Kultur och fritid
Storstugan firar 100 år. Nästa möte 5/9, Anders representerar.  
Gymnasieskolan på Rindö,
    Askeladdarna rustas upp av skolan
    Anders upprättar avtal avseend nyttjande o ansvar
    Jämte regler fö nyttjnde samt säkerhet

§4.    Samhällsutveckling
Lars bevakar frågan om Vattenhallen. Telefonkontakter och fortsatt arbete.
Vi förbereder info material avseende Vattenhallen till Föreningens hemsida.
Till nästa möte ska vi försöka förstå hur långt bildandet av byggkonsortium (Ekengren) har kommit.

§5.    Ekonomi
Per den 19/8 har 115 hushåll löst medlemsskap. Kassörens bedömning är att det är bättre än vid motsvarande tid förra året.

§6.     Nästa möte
Den 30/9 i Byviken

§7.    Ordförande förklarade mötet avslutat.
Sekreterare            JusterasAnna Richardsson        Richard Gille