Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2009-09-30 Byviken

Närvarande: Rickard Gille, Anders Joninger, Ingrid Alfredsson, Gunilla Larsson, Lars Godberg, Claes-Arne Sunnman, Jan-Evert Jäderlund, Anna Richardsson.
Frånvarande : Inrid Roos

§1.    Ordf. öppnar mötet

§2.    Genomgång av föregående protokoll
    Protokollet justeras utan ändringar.

§3.    Kultur och fritid
Storstugan firar 100 år. Nästa möte 10/10, Anders representerar. Kommit fram till ett program där det blir skärmutställning, dans och fyrverkeri.

Askeladdarna är bortadopterade av gymnasieskolan. Två av dem ligger redan i hamnen. Anders skriver säkerhetsanvisningar till båtarna. Det kommer ev. att bli seglingskurs för Rindöbor. Gymnasieskolan ordnar även Tangokurs. Vi kommer att göra reklam på hemsidan för detta.

Diskussion om att bjuda in politiker till ett av Rindöbornas möte.

Kultur och fritid försöker även ordna en promenadstig runt Rindö.

§5.    Information    
Informations kommittén får i uppdrag att lägga ut en historisk resumé över vad som hänt i Vattenhallsfrågan. Lars skriver sammanfattningen. Ev. ska det sättas upp blänkare på anslagstavlorna att det finns ny info om Vattenhallen på hemsidan.

§6.    Samhällsutveckling
Lars driver frågan om Vattenhallen. Telefonkontakter och fortsatt arbete. Nuläget är att man väntar på detaljplaner och det kommer att ta tid. Politiska majoriteten i kommunen är inte intresserad av att driva eller medverka till Vattehallens bevarande. Förslag från mötet att påverka andra intresseorganisationer i Vaxholm och kartlägga föreningars intresse för Vattenhallen.

§7.    Samordning
Avrapportering från Skärgårdsrådet. Ett eget möte för Rindöfrågor före ordinarie möte. Bl.a. behandlades skrotbilarna på ön och förbifart Rindö, Värmdö-Vaxholm.

SIKO har möte med regionala rådet i Vaxholm i november.


§8.    Nästa möte hos Richard 18/11.

§9.    Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sekreterare            JusterasAnna Richardsson        Richard Gille