Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2010-02-10 Byviken

Närvarande: Rickard Gille, Anders Joninger, Ingrid Alfredsson, Gunilla Larsson, Lars Godberg, Claes-Arne Sunnman, Jan-Evert Jäderlund, Elisabeth Jacobsson, Anna Richardsson.

§1.    Ordf. öppnar mötet

§2.    Genomgång av föregående två protokoll
    Protokollen justeras utan ändringar.

§3.    Ekonomisk redogörelse
Elisabeth redogör för ekonomiska läget. Det finns drygt 42 000 kr i kassan, varav 10 000 på postgiro och 32 000 på bankkonto.

120 familjer har betalt medlemsavgift. Vi föreslår att 100 kr i avgift kvarstår.

§4.    Samordning
    Jeje rapporterar från Skärgårdens trafikantförening.
    Jeje – komplettera gärna den här punkten!!!!!

§5.    Information    
    Information inför årsmötet ska läggas ut på hemsidan.

Rickard överlämnar en tidning från Vaxholms hembyggdsförening, där ett foto från gamla biblioteket finns med. Ska ev. läggas in i bildarkivet på hemsidan.

Ingrid Roos har fått material för en sammanfattning av nuläget i VA frågan. Kommer läggas ut på hemsidan.

§6.    Kultur och fritid
    Ett samarbete med KA1 ordförande Stefan Axelsson har inletts.

Anders arbetar tillsammans med Sten Larsson för ett räddningsvärn. Ska kontakta Djurö räddningsvärn för att ta del av deras erfarenheter.

Anders föreslår att vi ska bjuda in polisen på årsmötet för information kring grannsamverkan.

Samhällsutveckling
Det har inte hänt så mycket i Vattenhallsfrågan. Rickard har kontakt med journalist på SvD, efter artikel om simhallar i Stockolms län. Lasse går vidare med hur hanteringen av namninsamlingen skötts.

En fortsättning av att bjuda in politiker. Ev. folkpartiet på tur. Dessutom har föreningen fått brev från socialdemokraternas nya oppositionsledare, som gärna kommer på ett möte.

Förslag att öppna den norra grinden på regementsområdet för den väntade byggtrafiken i området. Olämpligt att tung trafik går förbi skolan. Kommunen bör driva denna fråga mot Vasallen.

§7.     Årsmötes förberedelser
    Tidsplan:
20 feb. Kort sammanfattning från varje kommitté till Richard.
24 feb.  Styrelsemöte. Underlag till årsmötet ska vara klart. Elisabeth bokföring,    
            Anna protokoll i original, Rickard dagordning, kallelse och  
            verksamhetsberättelse.
7 mars Sista kallelsedag. Vi hjälps åt att dela ut i postlådorna. Även kallelse på
            hemsida, anslagstavlor och notis under föreningsnytt i lokalpressen.
24 mars. Årsmöte 19.30. Lokal oklart. Gunilla ordnar Rindötårta.


§8.     Övriga frågor
Diskussion runt hur föreningen kan bli mer synlig. Vad ska pengarna användas till? Ev. något evenemang till våren.

En maillista, liknande KA1IF, för att nå medlemmarna efterfrågas.

Vi har fått förfrågan om annonsering på hemsidan. Beslutar enhälligt att säga nej till det. Föreningen ska vara okommersiell.


    Nästa möte hos Richard 24/2.

§9.    Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sekreterare            JusterasAnna Richardsson        Richard Gille