Styrelsemöte i föreningen Rindöborna

2010-04-21 Byviken

 

Närvarande: Rickard Gille, Anders Joninger, Ingrid Alfredsson, Gunilla Larsson, Lars Godberg, Per Magnéli, Åsa Blanc

 

Frånvarande : Jejje Jäderlund, Elisabeth Jacobsson, Clas Arne Sunman

 

§1.                 Ordf. öppnade mötet och hälsade alla välkomna

 Presentation för att välkomna nya ledamöter Per och Åsa.

 

§2.                 Genomgång av föregående protokoll

 

Föregående protokoll godkändes och justerades. Kontaktlistan uppdaterades.

 

§3.                 Protokollsekreterare

Mötet diskuterade åtagandet som sekreterare.

Beslut:  Rollen som protokollsekreterare delas tidsmässigt enligt nedan:

 

2010 Per Magnéli,

2011 Åsa Blanc

 

§4.                 Kostnader för kommunikation 2010

Godkänd budget omsluter 10.000 SEK för kommunikation 2010.                                Diskuterades inriktning och kommunikationsstrategi enligt bilaga 4.

 

Inriktning innevarande år;  -Detaljplanen Rindö

                                            -Simhallen

                                            -Intressefrågor till politikerna inför valet

                                            -Infoblad till hushållen

                                            -Uppdatera info på hemsidan

 

¤ Syftet med kommunikationen är att påverka våra lokala politiker

¤ Målgruppen är alla röstberättigade kommuninnevånare

 

Detaljplanen släpps enligt plan månadsskiftet maj/juni. Informationskanalerna som skall utnyttjas är följande;

 

1. Skyltar på färjorna Vaxholm-Rindö-Värmdö. Start snarast. Enligt bilaga 1 med underrubrik från bilaga 2                                                                                                     /. Bilaga 1o2

Texten ska ändras till ”Vaxholms politiker”.

Skylt och hemsida måste fungera tillsammans. Åsa och Lasse kvalitetssäkrar.

 

2.Annonsplats i LOTSEN , beslut att inte annonsera i maj, att avvakta med beslut för Augusti.

  Annonsförslag enligt bilaga 2.                                                                                     /.Bilaga 2

 

3.Anslagstavlor, utformning och omfattning ej beslutad.

 

Efter omröstning om förslagen, 5 för och 2 emot beslöt styrelsen att skyltarna på färjorna skall utformas enligt bilaga 2.

                      .

 

 

§5.                 Nästa styrelsemöte            

Nästa styrelsemöte kommer att hållas onsdagen den 9 juni, kl 19.15, hos ordföranden.

 

§5                  Ordförande förklarade mötet avslutat

 

 

 

 

Protokollsekreterare                                                        Justeras

 

 

Per Magnéli                                                                     Richard Gille

 

 

 

Till protokollet 4 bilagor.