Extra  styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2010-04-28 Byviken 

 

Närvarande: Rickard Gille ordf, Ingrid Alfredsson, Gunilla Larsson, Lars Godberg, Per Magnéli, Åsa Blanc, Jejje Jäderlund, Elisabeth Jacobsson, Clas Arne Sunnman.

 

Frånvarande: Anders Joninger

 

 

 

§1.                 Ordf. förklarade  mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna samt

förklarade varför ett extra  styrelse möte inkallats. Styrelsen behöver gå igenom de spelregler som gäller för styrelsearbetet samt fatta beslut avseende kommunikation 2010.

 

§2.                 Styrelsemöte 28/4 – dagordning

 

-         Hur jobbar vi/spelregler

-         Föregående protokoll

-         Det aktuella läget avseende kommunikation 2010

Þ    Leveransläget

Þ    Beställningar, ej levererade (påverkbara/ej)

Þ    Kostnader

-         Nästa möte

 

 

§3.                 Hur jobbar vi/spelregler

 

Ordf gick igenom gällande spelregler (bilaga 1);                                                           /Bilaga 1

 

-         Styrelsen är första instans

-         Vi pratar gärna om styrelsens beslut

-         Vi pratar inte om vägen fram till besluten

-         Vi  är lojala mot fattade beslut.

 

Ordf poängterade att spelreglerna måste följas för att få ett fungerande styrelsearbete. Samtliga ledamöter höll med om ovanstående.

 

Ordf briefade vidare om styrelsen arbetssätt och organisation. Följande punkter behandlades och diskuterades översiktligt (enligt bilaga 2-6);

                     

- Organisation                                                                  /Bilaga 2

                                            - Värdeord-kännetecken                                                 /Bilaga 3

                                            - Kommittéer inom styrelsen                       /Bilaga 4

                                            - Rekrytering till kommittéer                       /Bilaga 5

                                            - Erbjudanden/förväntningar                       /Bilaga 6.

 

 

 

 

§4.                 Föregående protokoll

 

Föregående protokoll godkändes efter justering av §4, pkt 1, ”Start slutet av maj” ändras till ”Start snarast”.

 

§5.                 Det aktuella läget avseende kommunikation 2010

 

Medlemsutskick efter ÅM är genomfört. LG redovisade kostnaden 5.162.50 kr  för utskick samt inköp av kontorsmaterial för föreningen vilket fastställdes av styrelsen

 

LG redovisade att 5 st skyltar är beställda och levererade. 3 st skyltar är uppsatta på färjorna mellan Vaxholm-Rindö-Värmdö, produktionskostnad 3.750 kr samt annonsplats färjorna 2.000 kr.

 

Inplastning skyltar beställda och levererade A4, 35 exemplar till annonsplatser mm, kostnad 600 kr vilket fastställdes av styrelsen.

 

”Lotsen” inkommit med offert  på 2 st annonser maj respektive augusti, offertkostnad 4.750 kr

 

§6.                 Tagna beslut

 

  1. Styrelsen beslöt enhälligt, att 3 skyltar (uppsatta) bibehåller nuvarande utformning, medan 2 skyltar utformas i enlighet med tidigare styrelsebeslut, protokoll 2010-04-21. LG ansvarig för justeringen.
  2. Styrelsen beslöt med röstsiffrorna 4 mot 2, att vad avser annonseringen i ”Lotsen” utgår annonsering i maj medan beslut avseende augusti tas vid kommande styrelsemöte.

 

 

§7.                 Nästa styrelsemöte  

          

Nästa styrelsemöte kommer att hållas onsdagen den 9 juni, kl 19.15, hos ordföranden.

 

 

§8                  Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade samtliga närvarande. 

 

 

 

 

Protokollsekreterare                                                       

 

 

Per Magnéli                                                                     Justeras                                                                          

 

Rickard Gille

 

Till protokollet 6 bilagor.