Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2010-06-09 Byviken 

 

Närvarande: Rickard Gille ordf,  Gunilla Larsson, Per Magnéli, Åsa Blanc, Jejje Jäderlund, Elisabeth Jacobsson, Anders Joninger.

 

Frånvarande: Ingrid Alfredsson, Lars Godberg

 

 

 

§1.                 Ordf förklarade  mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2.                 Föregående protokoll

 

Föregående protokoll godkändes och justerades. Kontaktlistan uppdaterades.

 

§3.                 Inköpsbeslut

 

Presenterades räkning från LG om 4438 SEK. Räkningen avsåg produktionskostnad färjeskyltar, hyra annonsplats färjan samt inplastning skyltar A4.

 

Beslut: 4438 SEK utanordnas snarast till LG.

 

§4.                 Frånträde ur styrelsen

 

LG har meddelat att han från 1/6 2010 avgår från sitt uppdrag som suppleant i styrelsen för Rindöborna.

 

§5.                 Kommunikation 

 

Diskuterades LG agerande i intervjun i ”MITT I SÖDRA ROSLAGEN”.

Artikeln läggs till handlingarna.

 

Beslut: Föreningens ordförande för förenigens talan.

Styrelsebeslut är grunden för vad som diskuteras officiellt av ordföranden och styrelsemedlemmar. Detta för att nå stringens i extern komunikation.

 

 

§6.                 Hemsidan

 

Hemsidans layout har utvecklats mycket bra. Nya budskap som skall ut på hemsidan går genom kommittén för information.

Uppdatering av talesmän kultur/fritid genom ÅB försorg.

 

 

§7.                 Samrådsyttranden

 

Samrådsyttrande skall genomföras för dokument;

 

  1. Rindö Hamn, Samråd pågår under tiden 18 maj - 28 juni 2010
  2. Vaxholm 2030- ÖP Vaxholm, Programsamråd under tiden 27 maj - 15 september

 

Beslut: Hemsidan skall länkas till dokument 1.och 2. och Rindöborna skall bjudas in att yttra sig via hemsidan.

Styrelsen skall lämna synpunkter på dokument2. (Vaxholm 2030-ÖP) den 18/8 2010.

 

§8.                 Samrådsyttrande Rindö Hamn

 

Planförslaget genomgicks och diskuterades och yttrande lämnades på följande punkter;

 

-         Simhall 

-         Strandskydd 

-         Hamnen 

-         Trafik. 

 

§9.                 Nästa styrelsemöte

 

Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 18/8 2010, kl 1915 Byviken.

 

 

§10.               Ordf  avslutande mötet

 

Ordf förklarade  mötet för avslutat och tackade för nedlagt arbete och önskade en skön sommarledighet. 

 

 

 

 

Protokollsekreterare                                                       

 

 

Per Magnéli                                                                     Justeras                                                                          

 

Rikard Gille