Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2010-08-18 Byviken 

 

Närvarande: Rickard Gille ordf,  Gunilla Larsson, Åsa Blanc, Elisabeth Jacobsson, Ingrid Alfredsson, Håkan Melin(revisor), Anders Joninger, Claes-Arne Sunnman, Jan-Evert Jäderlund, Per Magnéli.

 

§1. Ordf förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§3. Vattenhallen

Ordf redovisade resultatet av mötet med kommunchefen Per Törnvall.

 

- Tekniska utskottet beslutade att en ny utredning avseende vattenhallen Rindö skall genomföras med syfte att skapa ett objektivt beslutsunderlag avseende;

 

1. underhållsbehov
2. årlig driftskostnad
3. anskaffningskostnad för mark och byggnad
4. kostnad/kommuninnevånare satt i relation till skolidrott, fritidsgårdar, kultur och övrig idrott
5. utredningen skall ske i samverkan med Föreningen Rindöborna, opposition, allians och tjänstemän.

 

- Utredningen skall belysa alternativen;

1. Nedläggning →konsekvenser-kostnader
2. Fortsatt drift befintlig nivå→kostnader
3. Högre ambitionsnivå (inkl gym, rehab, sjukvård)→kostnader   

 

- Per Törnvall tar på sig att i samråd med Rindöborna ta fram förslag på  konsulter.  

- Inga avgörande beslut skall tas i detaljplanen innan denna fråga är avgjord. Beslutet     påverkar antalet byggrätter i Rindö hamn. 

- Ytterligare representant från Rindöborna bör utses som stödjer ordf.


§4. Vaxholm 2030-ÖP

 

Synpunkter på samrådsförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms Stad tillhanda senast den 15 september, 2010.

 

Arbetsgrupp skall utses  med uppgift att vara stöd till ordf i remissarbetet.

 

Beslut: Till arbetsgruppen utses Jan-Evert Jäderlund samt Anders Joninger. Arbetsmöte kommer att hållas 1 september, kl 1830 hos ordf i Byviken.

 

Alla i styrelsen skall före 1 september per mail lämna synpunkter till ordf på Vaxholm 2030-ÖP.

 

§5. Valet 2010-09-19

 

Ytterligare behov av publicitet från Rindöborna till politikerna inför valet bedömdes inte föreligga. Gjorda informationsinsatser är tillräckliga.

 

S kommer att inför valet göra ett ”utskick” till innevånarna på Rindö/Skarpö där man redovisar sin syn på utvecklingen för Rindö och Skarpö.

 

§6. Skärgårdsrådet

 

Jan-Evert Jäderlund  redovisade huvuddragen från mötet 10/6. Flertalet av tidigare frågor på dagordningen har inte behandlats av rådet.

 

Nytt möte kommer att ske den 26 augusti. Rindöborna representeras på mötet av Anders Joninger och Per Magnéli.

 

Nytillkommna frågor;

-          Rindö hamn (Öppen hamn  hyrda platser, gästplatser och tillfälliga tilläggsplatser)

-          Räddningsvärn Rindö och Skarpö

-          Rådjurstrycket Rindö (Ökad avskjutning?)

-          Slammtömmning av enskilda avlopp.

 

§7. Hemsidan

 

Rindöborna har idag  170 betalande medlemmar. Hemsidan skall uppdateras kontinuerligt och Åsa kontaktar Tidningen Skärgården för att se hur vi i fortsättningen kan länka till deras artiklar som berör Rindö.  Aktiviter som kan vara av intresse för båda unga och gamla Rindöbor  läggs ut på vår hemisda.

 

§8. Ekonomi

 

Presenterades räkning från Ordf om 793 SEK. Räkningen avsåg styrelsens sommarmöte.

 

Beslut: 793 SEK utanordnas snarast till Ordf.

 

§9. Nästa styrelsemöte

 

Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 29/9 2010, kl 1915 ordinarie plats Byviken.

 

 

§10. Ordf  avslutande mötet

 

Ordf förklarade mötet för avslutat och tackade för nedlagt arbete samt riktade ett särskilt tack till Håkan Melin(revisor) för hans närvaro.

 

Protokollsekreterare                                                      

 

Per Magnéli                                                                                         

 

Justeras                                                                          

 

Rickard Gille