Svar till ”Aktionsgruppen för Vattenhallens bevarande”

 

Uttdrag ur protokoll fört vid föreningens årsmöte den 30/4 2011:

”Vattenhallen

Många mötesdeltagare visar sitt missnöje över att Vattenhallen är stängd. Hoppet är ej ute för hallen ännu utan det är en fortsatt politisk process. Förslag om krav på folkomröstning framfördes men även att folkomröstning i sig inte var det viktiga utan opinionsbildning. Styrelsen bevakar aktivt vattenhallens fortlevnad och bereder frågan om folkomröstning.” 

 

Uttdrag ur justerarreservation avseende ovanstående:

”Med anledning av nämndens (TFK) beslut i februari att kommunen varken skall äga eller driva simhallen på Rindö framfördes, både muntligt och skriftligt, ett förslag om upprop för krav på folkomröstning i frågan. Förslaget lämnades utan debatt och ordföranden ställde istället frågan om mötet kunde uppdra åt styrelsen att bedöma frågan och ta beslut om man ska genomföra uppropet. Innan frågan ställdes framförde ordföranden sin uppfattning om risken med en folkomröstning. Den skulle kunna ge fler nejröster än jaröster menade han. Men genom kraftfull handuppräckning från mötet fick styrelsen uppdraget. ”

 

Styrelsens beslut och svar till aktionsgruppen som vid årsmötet företräddes av Lars Godberg:

”Styrelsen i Föreningen Rindöborna tycker det är positivt att det har bildats en aktionsgrupp som arbetar för att bevara simhallen. I och med det så breddas fronten mot kommunen i frågan vilket ger ökad tyngd åt opinionen. Styrelsen är däremot mycket tveksam till nyttan med en folkomröstning. Vi ser en stor risk att utfallet snarare kommer att stödja en nedläggning än ett bevarande. Styrelsen beslutar därför att inte stödja den föreslagna aktiviteten. Förslagsställaren framhöll även själv att  ” folkomröstning i sig inte var det viktiga utan opinionsbildning” vilket motsäger det egna förslaget. Styrelsen vill samtidigt framhålla att vi är positiva till andra former av opinionsbildande aktiviteter och tar gärna ställning till sådana om och när det blir aktuellt.”

 

2011-04-13

Styrelsen