Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2011-10-05 Byviken

 

Närvarande: Rickard Gille ordf, Gunilla Larsson, Elisabeth Jacobsson, Per Magnéli,

Charlotte Hellgren, Åsa Blanc, Claes-Arne Sunnman, Jan-Evert Jäderlund,,  Daniel Borg

och Cathrin Axelsson

 

Frånvarande:  Samtliga närvarande

 

§1.                 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2.                 Genomgång av föregående protokoll

                      Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§3.                 Detaljplan – Rindö Hamn DP 394

Diskussion kring och utvärdering av detaljplansprocessen.

 

§4.                 Vasallen

Ordf. Rickard Gille har träffat Fredrik Bremer ang den nya ångbåtsbrygga som byggts i  Rindö hamn. En enkät kommer att skickas ut till samtliga hushåll på Rindö. Syftet med enkäten är att få ett underlag för hur många som regelbundet kommer att pendla med Vaxholmsbåt från Rindö hamns brygga.

 

§5                  Skärgårdsrådet

Mötet den 29/9 var välbesökt. Skärgårdsrådets hemsida kommer att uppdateras (se länk på kommunens hemsida).

Frågor som togs upp:

- Militärvägen – kommunen genomför utredningar på ett flertal öar med hänvisning till likabehandlingsprincipen..

- Framtida avloppslösning för Vaxholm- blir en viktig del i nya ÖP.

- Huvudmannaskap för försvarets mark- förhandling med FortV beräknas klar i    slutet av året.

- Trafikplats Rindö Västra – Kommunens ansvar. En arbetsgrupp kommer att tillsättas, med representanter från SL, Trafikverket  och kommunen. Arbetsgruppens uppgift är att säkerställa hur en sådan trafikplats ska se ut.

 - Hur skapa ”Vi-känsla” för hela Vaxholm inkl öarna – Positiv respons kring frågan. Förslag att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med den frågan.

-Omvandlingsområden- riktlinjer i nya ÖP.

 

§6.                 Rindö hamn

Namn på vägar och kvarter  i Rindö hamn är nu fastställda enligt nedan:

Vägar: Grisselmarens väg, Kasernvägen(Ö oV), Treuddsvägen och Mässvägen.

Kvarter: Solöfjärden, Grisselmaren och Oxdjupet.

 

§7.                 Övriga frågor

Bussen på Rindö är alltid full både på morgon och eftermiddag. Många tvingas stå under resan.

Beslut: Kontakt kommer att tas med Jonathan Odén

 

§8.                 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 16/11 kl 19.15. Jejje kollar om vi kan hålla mötet på Rindö vandrarhem.

 

§9                  Ordföranden  avslutade mötet

 

Vid protokollet                                                             

Cathrin Axelsson                                                                                                      

Justeras                                                                          

Rickard Gille