Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2011-11-16 Byviken

 

Närvarande: Rickard Gille ordf, Gunilla Larsson, Elisabeth Jacobsson, Per Magnéli,

Åsa Blanc, Claes-Arne Sunnman, Daniel Borg och Cathrin Axelsson

 

Frånvarande: Charlotte Hellgren, Jan-Evert Jäderlund

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§3. Detaljplan – Rindö Hamn DP 394

Kort genomgång av de yttranden som inkommit. Anmärkningsvärt att Trafikverkets yttrande inte innehåller något om färjetrafiken.

Många på ön undrar vad som händer nu?

 

Beslut: Information om var i processen man befinner sig och vilka steg som återstår kommer att publiceras på hemsidan. Ordföranden tar kontakt med stadsarkitekten och tar fram ett underlag.  

 

§4. Färjerederiet

Vid mötet med Färjerederiet efterfrågades möjligheten att få aktuell information om färjetrafiken och statistik. Saknas fortfarande.

 

Beslut: Åsa Blanc tar kontakt med Färjerederiet.  Ordf. kontaktar Trafikverket.

 

§.5  VI-KÄNSLA i Vaxholm

Ordförande och Charlotte Hellgren kommer att tillsammans med Lotta Möller från Tynningö träffas för att diskutera lämpliga förslag på hur vi kan skapa ”Vi-känsla” i Vaxholm

 

§6. Skärgårdsrådet

Följande frågor kommer att tas med till nästa möte med Skärgårdsrådet, den 5/12 : 
- Framtidsplaner för färjetrafiken och väg 274

- Vad kan vi göra för våra ungdomar på Rindö

- Uppföljning av tidigare frågor

 

§7. Ekonomi/medlemmar

Föreningen har fått ytterligare några nya medlemmar. Diskussioner kring hur vi kan välkomna och informera om Föreningen Rindöborna för de nya  hyresgäster som i slutet av november flyttar in i Rindö hamn.

                     

Beslut: Välkomstbrev med verksamhetsberättelse och inbetalningskort kommer att delas ut till samtliga nya hyresgäster senast mitten av december. Åsa Blanc tar fram utkast.

                     

§8. Vårfesten ”Från hägg till Syren”

Festen som arrangerades tillsammans med KA1IF genererade ett underskott på 1386 kr.

 

Beslut: Rindöborna kommer att betala halva underskottet, 693 kr.

 

§9.  Rapport från arbetsutskottet ”Kultur och Fritid”

Utskottet arbetar vidare med frågan om cykelväg mellan färjorna.

  

§10. Övriga frågor

Diskussioner kring vad vi kan göra för alla ungdomar på Rindö? Frågan tas med som en punkt till  Skärgårdsrådet.

 

§11. Nästa möte

Nästa möte är den 15/12 19.00 då vi äter en julmåltid tillsammans på Kajkanten.

 

§12. Ordföranden  avslutade mötet

 

Vid protokollet                                                             

Cathrin Axelsson                                                                                                      

Justeras                                                                          

Rickard Gille