Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2016-10-12
Plats: Rindögården
Närvarande: Urban Lisinski ordf, Lena Craméus, Claes-Arne Sunnman, Cathrin Axelsson, P-O Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund, Jan Ögren
Frånvarande: Åsa Blanc
 
§1.Ordföranden förklarade mötet öppnat
och hälsade samtliga välkomna. 
 
§2. Genomgång av föregående protokoll.
 
§3. Rapporter
-  Räddningsvärn Rindö/ Skarpö. Urban och Anders Joninger har färdigställt en skrivelse till Stockholms Brandförsvar med ansökan om bidrag.
-  Välkomstbrevet till nyinflyttade har uppdateras och Vasallen inkluderar det i sitt informationsmaterial till de nyinflyttade i Kanslihuset.
-  Inkommet mail angående att trafiken har ökat väsentligt på Solövägen och undran om ny väg från Hamnen till väg 274 är inplanerad. Se info från Vasallen nedan.
-  Hyresbidrag Rindögården, fortfarande inget svar från kommun, frågan bollas runt och ingen vill ta ansvar.
-  Busstrafiken Arriva utreder om de kan köra sina turer oftare på Rindö, dvs 40 minuters trafik, återkoppling sker i januari.
- Lantmäteriets förrättning av Militärvägen klar och en gemensamhetsanläggning bildad. Kommunen har ca 20 %. Vi tar upp frågan i nästa Nyhetsbrev.
-14 flyktingar med permanent uppehållstillstånd flyttar in på Rindö i december. De ska bo i paviljonger som ställs upp vid Fortet.
-Tidningen Vi i Vaxholm har uppmärksammat Kulturvandringen på Rindö i en artikel.
 
§4. Inbetalda medlemsavgifter
Vi är uppe i 155 medlemmar jämfört med 227 vid samma tidpunkt förra året. Senaste utskicket gav alltså resultat men svårt att få klarhet i varför färre betalt in i år.
 
§5. Utvärdering möte med Vasallen 11 oktober
Under 2017 kommer ca 50 familjer att flytta in och under 2018 än fler.
VA-nätet är utbyggt och klart för detta.
Vaxholmsbryggeri går bra och kommer att ta över även resterande del av f.d. bion.
Det planeras för en ny anslutningsväg från korsning Grenadjärsvägen - Rindövägen upp mot Oskar Fredriksborgsvägen. Om detta blir av behövs inte biblioteket rivas.
Vasallen har tagit upp hotellprojektet igen och önskar bygga med miljöprofil.
Pendelbåten från Rindö in till Stockholm hade under sin provperiod aug – sept färre resande än man hoppades på, 10 istället för 20 personer i snitt.
Vasallen tar över driften av hamnen 1/11 från Pro Marina
 
§6. Förstudie gång- och cykelväg samt förslag skrivelse 
Angående kommunens beställda förstudie angående ny gång- och cykelväg, väljer vi att förorda en separat gång- och cykelväg läng med väg 274 och att Rindövägen görs mer trafiksäker. Urban och P-O färdigställer skrivelsen
 
§7. Övriga frågor med kommunen
Föreningen föreslagit kommunen att ta initiativ till en samrådsgrupp med kommunen, Vasallen och Föreningen för förutsättningslöst titta på gamla bibliotekets framtida användning. Vasallen förklarat sig positiv. Kommunen inte svarat än.
Kommunen tidigare utlovat en underhållsplan för Rindö IP. Nu tittar man på behovet av ny bollplan på Rindö men verkar anse att IP ligger för långt från skolan. Urban kollat avståndet och det är inte längre än från skolan ner till tennisbanan i hamnen. Kommunen ej svarat än på detta.
På frågan varför kommunen har tagit bort namnet Oskar Fredriksborg på deras kartor och ersatt det med Rindö hamn ber kommunen att få återkomma
 
§8. Stadgefrågan om medlemskap för fritidsboende.
Jeje informerade om SIKO´s stadgeformuleringar som vi väljer att ha till grund för den stadgeändring vi kommer att föreslå. Urban skriver ett förslag.
 
§9. Rindögården
Har fortsatt svårt med bemanningen, senaste mailutskicket gav inte många svar.
Höststarten har gett många besökare och nytt är att flera äldre, de som går i sjuan kommer.
Julmarknaden kommer i år att hållas på Rindögården.
Några mattekunniga vuxna på eget initiativ startat upp läxhjälp under namnet ”räkna på Rindö”
 
§10. Nästa Nyhetsbrev
Åsa och Urban sammanställer och skickar ut för översyn av oss övriga. Ska skickas ut i slutet av oktober.
 
§11. Övriga frågor
Urban har skrivit till KA 1 IF för ett nytt möte angående gemensamma frågor.
Angående medlemskap i destination Vaxholm önskar vi mer information innan vi tar beslut. P-O ska ordna med det 
Nästa styrelsemöte torsdag 24/11 med avslutande traditionsenlig vintermiddag.
Lena och Urban ansvarar.
  
§12. Mötets avslutande
 
/Lena Craméus   Urban Lisinski