Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2016-11-24 Plats: Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Lena Craméus, Claes-Arne Sunnman, Cathrin Axelsson, PO Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund, Jan Ögren,

Åsa Blanc med på telefon under mötet  

 

 • 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll.

                     

 • 3 Rapporter

Den 12/12 flyttar flyktingarna in i de uppsatta paviljongerna.

Åsa har inte fått något svar från Eduardo på kommunen angående kommunikationerna och väg 274 på Rindö

Det har inkommit en fråga angående snöröjningen på väg 274 i samband med snöovädret häromveckan på vår hemsidas debattforum som Urban har svarat på

Catrin och Urban har haft ett möte med Michael Baumgarten, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden,  angående Rindögården som hölls i en positiv anda, bland annat togs frågan upp om möjligheten att kommunen skulle avlöna en person två timmar två kvällar i veckan

 

 • 4 Senaste Nyhetsbrevet
  Har gått ut och flera positiva reaktioner har inkommit

 

 • 5 Kontakt med kommunen

Skärgårdsrådet är nedlagt och nu är tanken att vår dialog med kommunen ska ske genom politiker och tjänstemän i de olika nämnderna. Än så länge har vi inte fått någon respons på våra frågor vi skickat in till Tfk-nämnden (Teknik- fritid- och kultur). Urban stöter på igen skickar mail till Malin Forsbrand och Susanne Eden på Tfk efter vårt möte.

 

 • 6 Ekonomi

Åsa och Janne ska se över rutinerna för att få in medlemsavgiften samt göra det överskådligt vilka som har betalat årsavgiften. Eventuellt göt vi ett utskick i januari, och i så fall bistår Urban med att skriva det.

Vi är i dagsläget 50 färre medlemmar jämfört med samma tid ifjol. 

 

 

 • 7 Motion stadgeändring

Urban tar fram ett förslag att även fritidsboende (deltidsboende) ska kunna vara medlemmar i vår förening. Ordförande och ordinarie styrelsemedlemmar ska vara fast boende men övriga poster ska kunna innehas av alla.

                     

 • 8 Frågor från revisorn
  Inga inkomna

 

 • 9 Frågor från valberedningen
  Inga inkomna
 • 10 Kommande styrelsemöten
  Nästa möte onsdag den 8/2-17

Årsmöte den 29/3-17

Urban hör med Öckerö Maritime angående lokal (Triton) samt bjuder in Ulrika Strandberg för att presentera nya skolan på Rindö, och Fredrik Brehmer för att presentera det senaste från Rindö Hamn.

 

                       

 • 11 Övriga frågor

Urban kontaktar Stefan Axelsson angående möte med KA 1 IF.

Urban och Catrin ordnar med blommor till besättningarna på färjorna. Vi beslutade att gå med i Destination Vaxholm under ett år och därefter göra en utvärdering. P-O kommer att representera oss.                                    

                     

                                          

 • 12 Mötets avslutande

 

 

/Lena Craméus                                         Urban Lisinski