Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2017-02-08 Plats: Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski, Lena Craméus, Claes-Arne Sunnman, P O Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund, Jan Ögren

Frånvarande: Cathrin Axelsson och Åsa Blanc

 

1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.  

2 Genomgång av föregående protokoll

3 Rapporter

-          Rindögården Tungt med bemanningen, Kjell Hilding är en resurs som gjort en el, it och säkerhetsinvetering.

-          Språkkafé varje tisdag från kl. 18.00 Svenskar och flyktingarna från Syrien träffas på Rindögården och utbyter
           erfarenheter på svenska och engelska.

-          Möte med kommunens flyktingsamordnare den 15/2

-          Historiegruppen förbereder den västra delen av kulturvandringen tillsammans med Turistbyrån. 
           Fotoutställningen på Rindödagen blir om KA 1 IF som fyller 110 år.

-          Rindödagen

-          Välkomstbrev till nyinflyttade har uppdaterats

-          Räddningsvärn. Svaret från Stockholms brandförsvar är genomarbetat och positivt hållet.

-          Hembygdsgård. Allt tyder på att huset kommer att stå kvar, Vasallen kommer bekosta en miljöinventering samt en        byggnadskonstruktionsinventering, vilket blir en bra grund för oss att utgå ifrån i de fortsatta diskussionerna.

 

4 Ekonomi

-        Inbetalda medlemsavgifter. Hittills 50 st har betalat i år. (175 st medlemmar   hade vi förra året)

-        Rutiner för matrikel och uppföljning har setts över

-        Hyresfakturan och betalning avförsäkringspremien kommer fortsatt före hyresbidraget kommunen är kontaktad.

 

5 Inför årsmötet

-          Datum och lokal onsdag 29 mars kl. 19.00 i Triton.

-          Inbjudna gäster är Ulrika Strandberg skolansvarig Vaxholm kommun samt Tom Settervall Stockholms brandförsvar.

-          Styrelsens proposition om stadgeändring bifogas

-          Text kallelse följer samma upplägg som tidigare år.

-          Annonsering i aktuella tidningar ordnar Åsa Blanc.

-          Kopiering, Urban undersöker bästa billigaste alternativ för oss.

-          Utdelning enligt uppgjord fördelning vecka 10

-          Verksamhetsberättelse Urban återkommer med förslag

-          Ekonomisk rapport, revision och budget ska lämnas in

-          Valberedningen och avtackningar. En vakant plats ska tillsättas och Kajsa avtackas.

-          Fika ordnar Rindögården och tårtor beställer Urban

-          P O ansvarar för städning av lokalen

 

6 SIKO

Information och diskussion om SIKO och vårt medlemskap där vi beslutade att fortsätta vara medlemmar. Mer konkret i vår verksamhetsberättelse om SIKO och kopplingen till rindöfrågor.

 

7 Inför möte med TFK-nämnden 2017-03-23 Där kommer vi följa upp tidigare frågor gång o cykelvägen, hembygdsgården och namnet Oskar Fredriksborg på kartan. Militärvägen, räddningsvärnet och hur förseningen av planläggandet av Rindö västra påverka utbyggnaden av färjelägret.

 

8 Övriga frågor

-          Nästa Nyhetsbrev avvaktar vi med

-          Möte med Vasallen 15/3 kl. 16.30

-          Möte med KA 1 IF har inte fått svar från dem ännu

-          Belysning returstationen vid färjelägret tar vi upp på TFK-nämnden

                                           

9 Mötets avslutande

 

 

/ Lena Craméus                                                              /Urban Lisinski