Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2017-04-12
Plats: Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Lena Craméus, Claes-Arne Sunnman, Cathrin Axelsson, P-O Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund,
Jan Ögren, Karin Taliaferro

  

 • 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

 • 2 Presentation av samtliga närvarande.

                     

 • 3 Genomgång av föregående protokoll, både protokoll 16-02-15 samt konstituerande
  möte i samband med årsmötet, godkändes.

 

 • 4 Utvärdering av årsmöte
  Hög medelålder, trots info om Rindö skola.

 

 • 5 Konstituering av styrelsen Kassör Jan Ögren                      
  Sekreterare Lena Craméus, Vice Ordförande P-O Bergkvist, Rindögården Cathrin Axelsson

      Representanter gentemot kommunen P-O Bergkvist och Urban Lisinski, Historiegruppen Urban Lisinski
Redaktionskommitté hemsida, nyhetsbrev och övrig kommunikation Åsa Blanc och Urban Lisinski

Representant Destination Vaxholm P-O Bergkvist

 

 • 6 Rapporter och planering

- Möte med TFK-nämnden 23 mars, gång och cykelvägen diskuterades. Kommunen verkar inte vilja gå vidare med alternativet utmed länsvägen pga oro för frågan fastna i mångårig handläggning gentemot Trafikverket. Vi står fast vid vår skrivelse men kommer vara konstruktiva om kommunen går vidare med olika lösningar utmed Rindövägen.

- Rindögården bemanning klar för kommande fredagar, tisdagar kommer vara stängt tills vidare. Språkcafét på tisdagar liksom seniorgruppens träffar rullar på.

- Rindödagen 6 juni vi ska vara närvarande under dagen med information om oss för att locka nya medlemmar. Reklam, information om dagen kommer ut efter påskhelgen.

- Historiegruppen hade möte i förra veckan, kulturvandringens andra del på Rindö västra planerades. Fortsatt jobb pågår med dokumentation av gamla bilder som scannas in och läggs upp på dator. Fotoutställningen till Rindödagen planerades.

- Räddningsvärn hitintills har 15 frivilliga anmält sig och ett första möte är planerat till i början på maj. Landningsplatser utöver de fasta för helikoptrar har rekognoscerats. Ännu inget gensvar från Skarpövänner. - Hembygdsgården eller gamla biblioteket lär bli kvar, Vasallen har erbjudit sig att bekosta en bygg – och miljöinventering. Vi har startat en arbetsgrupp bestående av P-O Bergkvist, Catrin Axelsson, Karin Taliaferro och Lena Craméus för att utreda vilka bidrag som finns och hur andra hembygdsföreningar har gjort.

- Samverka med Ka1If, Urban har skrivit mail till Stefan Axelsson angående Rindö IP samt ett eventuellt motionsspår på Rindö västra. Kommunen verkar kallsinnig till restaurering av IP, bland annat på grund av att nyttjarna idag efterfråga konstgräs.

- Ekonomi vi har i dagsläget 104 medlemmar och 11 000kr i kassan. Hyresbidraget för Rindögården från kommunen har ännu inte kommit.

 • 7 Utskick till alla hushåll
  I år begränsar vi utskicket till att innehålla verksamhetsberättelsen samt ett följebrev från styrelsen där vi presenterar oss och våra kontaktuppgifter plus inbetalningsuppgifter för att bli medlem. Protokollet från årsmötet, ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen lägger vi ut på hemsidan och kan därmed begränsa utskicket och hålla nere tryckkostnaderna.

Janne ska kolla upp möjligheten att få ett swish-nummer som i så fall kan stå med i utskicket. Urban skriver ihop utskicket och letar billig tryckare. Åsa återkopplar med utdelningsområden. Välkomstbrev till Mässvägen Rindöhöjden ska delas ut.

                     

 • 8 Kommunikation. - Hemsidan fungerar bra - Facebook frågan om vi ska ha en egen facebook sida bordlades till nästa möte. - Nyhetsbrev skickar vi ut 2 ggr per år per mail - Anslagstavlan kan vi konstatera är mycket populär och ännu ingen skadegörelse på den.

 

 

 • 9 Detaljplan Rindö Hamn etapp 3 Möte den 4 april, närvarande var cirka 40 boende på Rindö samt representanter från Vaxholms kommun och Vasallen. Planen är att bygga 24 villor med 600kvm stora tomter. Yttranden ska vara inne den 18 april till mailadressen plan@vaxholm.se Urban skriver vårt yttrande där vi inte motsätter oss själva byggplanerna utan har en del synpunkter angående infrastrukturerna på ön. Ligger på vår hemsida.

                     

 

 • 10 Mötesdatum styrelsen 2017 – 2018 Tisdag den 16 maj samt tisdag den 20 juni Urban inhandlar presentkort hos Ostmakeriet och överlämnar till Kajsa Hedfors som tack för hennes tid i styrelsen.

                       

 • 11 Övriga frågor Höghastighetsfärjan BB Green kommer att visas upp söndag den 23 april mellan klockan 12- 14 vid Grenadjärsbryggan. Vi lägger ut information på vår hemsida plus på Facebooksidan ”Vi som bor på Rindö” De många husbilarna som parkerar vid Oxdjupet diskuterades men lämnades utan åtgärd. Urban och PO svarar på inkommet mail angående gång- och cykelbanan.

                                           

 • 12 Mötets avslutande

 

/Lena Craméus                                         Urban Lisinski