Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2017-05-16 Plats: Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski, Lena Craméus, , Cathrin Axelsson, , Jan Ögren, Karin Taliaferro och Åsa Blanc
Frånvarande: P-O Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund, Claes-Arne Sunnman

 

 • 1             Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll, som godkändes.

                     

 • 3 Rapporter Möte om Räddningsvärnet hölls den 10 maj. Sammankallande var Anders Joninger, Urban Lisinski och  Bengt Carlkvist. Det dök upp ett 20 tal intresserade och några till har anmält intresse men kunde inte närvara på mötet. Beslut från räddningstjänsten väntas under sommaren.

Rindögården och bemanningen till hösten är inte helt klar, en ny person har engagerat sig i projektgruppen. Angående aktivitetsstöd är det inte klart något.

Språkcaféet rullar på varje tisdag fram tills i  juni.

Kulturvandringen Historiegruppen jobbar vidare med fortsättningen som planeras bli klar under sommaren.

Förslag finns att SL-kortet på försök ska gälla på Vaxholms båtarna under 2018 dock ej under sommaren. Beslut tas i juni

 • 4 Detaljplan och vårt yttrande

Vi kommer att framföra komplettering till vårt yttrande till Vasallen och kommunen där vi ställer oss bakom Länsstyrelsens skrivningar angående strandskyddet samt utformning av bebyggelsen. Även förslaget att bevara stigen från Solö klipporna anser vi vara mycket bra och fullt genomförbart och ställer oss bakom förslaget.

 

 • 5 Utskick och medlemsavgifter

Allt är utdelat I dagsläget har 118 betalat in medlemsavgiften. Troligt att många betalar in nu när utskicket gått ut. Några har använt sig av vårt nya swish nummer

 

 • 6 Avstämning frågor med kommunen

Vi har bett om avstämning från nämnden gällande följande frågor:

När tas beslut om hur kommunen går vidare med gång- och cykelbanan Kommunen svarar att man inte har bestämt när beslut tas.

Vi har utlovats besked om montering av fartdisplay. Kommunen svarar att man tittar nu på finansieringsmöjligheter men vet inte när, om och vart den placeras.

När det gäller internet och gamla datorer till Rindögården ska Anders Mårtensson kolla med KTH

Hyresbidraget till Rindögården har fortfarande inte kommit in från kommunen, fakturan fick vi redan i januari och den ligger obetald. Vi ligger också i dagsläget ute med över fem tusen kronor för försäkringen Kommunens tekniska chef hälsar att de ser över möjligheten att rusta upp badplatsen vid måldepån

 

 

 • 7 Rindödagen

Schemat klart och ligger ute på FB samt uppsatt på anslagstavlor

Vi kommer att ha ett informationsbord under dagen. Urban kollar om PO + Jejje kan ansvara.

Historiegruppen med Lars Taning och Nils Lundin har satt ihop en fotoutställning om KA 1 if och Rindös historia

 

 

 • 8 Facebooksida

Vi anser att det räcker med att vi uppdaterar vår hemsida samt lägger ut det mest intressanta på facebook sidan”Vi som bor på Rindö”

 

                     

 • 9 Nästa Nyhetsbrev Till hösten

 

 • 10 Kommande möte, planering sommarmiddag

                      Tisdag den 20 juni Rindögården

                      Åsa kollar mat från Batteriet

                     

                       

 • 11 Övriga frågor

Ta upp med Vasallen angående deras upplag av fyllnadsmassor mm norr om gamla biblioteket, när de ska transporteras bort

Åsa ska kontakta ansvarig på kommunen angående infrastrukturen kring buss och färjelederna Framföra förslaget att tung trafik ska ledas direkt med färja Värmdö-Vaxholm-Värmdö.

                      Jan har deklarerat åt föreningen

 

 • 12 Mötets avslutande

 

/Lena Craméus                                         Urban Lisinski