Styrelsemöte den 20 juni, 2017

 

Närvarande: Urban Lisinski, Lena Craméus, Cathrin Axelsson, Jan Ögren, Karin Taliaferro, Åsa Blanc, P-O Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund,
Claes-Arne Sunnman.

Adjungerade: Lars Thaning, Maria Cederberg-Rydén

 

Förslag dagordning

 

 • 1 Mötets öppnande                              Ordförande förklarade mötet öppnande och hälsade alla välkomna.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll som godkändes.

                            

 • 3 Rapporter

- Hyresbidraget Rindögården har nu betalats ut från kommunen.

- Rindögården är stängt under sommaren och öppnar åter vid skolstart. Förhoppningsvis både fredagar och tisdagar. Anders Mårtensson har ordnat med donation av dator samt skrivare från KTH. Lennart Lundmark har donerat förstärkare, mikrofon och högtalare.

- Frågor med kommunen fortfarande inga svar

- Möte med trafiksamordnare Urban och PEO har haft ett givande möte med Theodor Bratt, rindöbo, som jobbar som trafiksamordnare på Sollentuna kommun som gärna bistår oss med sina kunskaper i sakfrågor angående bland annat den nya gång - och cykelvägen, samt gällande eventuella fartdisplayer på väg 274

-Räddningsvärnet, inga beslut har tagits. Infobrev gått ut till de dryga trettiotal som anmält sig.

- Urban har efter inkommet mail från medlem formulerat en skrivelse till kommun angående papperskorgar och returstation i Oskar Fredriksbor

- Angående kulturvandring etapp två så fortgår arbetet med färdigställandet

                            

 • 4 Utvärdering Rindödagen Var ett mycket lyckat arrangemang med vackert väder, mycket folk och bra evenemang som lockade många barnfamiljer. Tredje året som dagen arrangerades och får nu ses som en etablerad tradition.

 

 • 5 Rapport ekonomi och inbetalda medlemsavgifter I dagsläget har drygt 160 hushåll betalat in avgiften.

Många som tidigare varit medlemmar har alltså inte betalat in i år, och detta måste vi följa upp. Beslut togs om att gå ut på Fb och uppmuntra till medlemskap. Att Janne ska gå igenom medlemsmatrikeln och se vilka som tidigare varit medlemmar men inte är det längre så vi kan kontakta dem efter sommaren.

 

 • 6 Nästa Nyhetsbrev i september innehåll bestäms på nästa möte

                           

 • 7 Frågor från revisorn Vår nya revisor presenterades Maria Cederberg-Rydén som inte hade några frågor idag.

 

 • 8 Frågor från valberedningen Inga frågor.

 

 • 9 Kommande möte

Bestämdes till onsdag 13 september kl. 19 Rindögården

 

 • 10 Övriga frågor   Beslut togs att betala kommunen för kopior angående yttranden Grenadjären 140 kr

Kajsa Hedfors har fått sin avtackningsgåva från oss

En del irritation finns angående den allt större mängden av husbilscampare som parkerar vid Oxdjupet. Andra upplever dem inte som något problem alls.  Vi ser inte att vi kan agera då de har rätt att parkera där och ingen nedskräpning har skett, men vi följer upp efter sommaren om det finns grund för irritationen.    

Brf Rindövästra har beslutat att göra hastighetsmätningar på väg 274 och undrar om vi vill vara med på att finansiera det hela. Vi beslöt att ta upp det med kommunen då vi anser att de ska stå för kostnaderna för att bäst veta var fartdisplayerna ska placeras ut.

Beslut togs om att Åsa och Urban ska sammanställa en skrivelse till Arriva, trafikverket, färjerederiet och kommunen angående framför allt färjetrafiken och nödvändigheten att möta upp den stora inflyttningen närmsta två våren. Klart till vecka 26

Urban kontaktar Vasallen för uppföljning av deras löfte om inventering av gamla biblioteksbyggnadens skick.

 

 • 11 Mötets avslutande

 

 

/Lena Craméus                                                         Urban Lisinski