Föreningen Rindöborna

Styrelsemöte den 2017-09-13

Närvarande: Urban Lisinski, Cathrin Axelsson, Jan Ögren, Åsa Blanc/tfn, PO Bergkvist.

 

1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnande och hälsade alla välkomna.

 

2 Genomgång av föregående protokoll som godkändes.    

              

3 Rapporter

Måldepån har färdigställts på ett mycket tillfredsställande sätt.

Reningsverket på Grönviksvägen har rivits. 

                    

4 Vår skrivelse om färjetrafiken

Skrivelsen gav ett mycket bra genomslag i media, lokalpress och SVT Stockholm

Vasallen har svarat och gett sina synpunkter på ett bra sätt.

Trafikverket har inte svarat.

Kommunen/politiker har svarat på ett icke tillfredsställande sätt.

Beslutades att Åsa/Urban åter skriver till media.

 

5 Betalande medlemmar och kontakt med icke betalande

Till dags dato har 177 medlemmar betalat.

Beslutades att Åsa gör en blänkare på hemsidan och Facebook

 

6 Rapport från arbetsgruppen för Hembygdsgård

PO rapporterade om efterforskning om hur man bildar en Hembygdsförening och vilka bidrag som kan sökas. Urban har inte fått svar från Vasallen ang. besiktning av ”Biblioteket” som är tänkt att bli Rindös Hembygdsgård. 

                   

7 Kulturvandringens 2:a del

Urban rapporterade om kontakter med kommunen, Alexander Wahlstedt.

 

8 Rindögårdens verksamhet hösten 2017

Cathrin rapporterade att första fredagen besöktes av otroliga 42 barn och ungdomar i Åk. 4-8. (noterades att Storstugan inte har någon verksamhet). Ett stort ungdomsråd med 15 deltagare har bildats. Det saknas fortfarande vuxna som kan ställa upp på kvällarna. WiFi saknas fortfarande. Anders Mårtensson har hjälp till att införskaffa en dator. Språkcaféet är igång för nyanlända. Di skuterades hur ekonomin ska skötas framgent.

Beslutades att Urban skriver till Ulrika Strandberg.

 

9 Inkommande skrivelse från KA1IF om anslagstavla på Idrottshallen.

Beslutades att vi gärna medverkar.

 

10 Nästa nyhetsbrev.

Beslutades att Åsa/Urban skriver på hemsidan och Facebook att nästa nyhetsbrev dröjer.

 

11 Kommande möten

Beslutades att kommande möten blir den 18 oktober och den 7 december Kl. 19.00 på Rindögården.

 

 

12 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

 

13 Mötets avslutande

Ordf. avslutade mötet

 

/PO Bergkvist                                     Urban Lisinski