Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2017-12-05
Plats: Restaurang Kajkanten

Närvarande: Urban Lisinski, Lena Craméus, Cathrin Axelsson, P-O Bergkvist, Claes-Arne Sunnman, Jan Ögren och Jan-Evert Jäderlund.
Till mötet adjungeras Lars Thaning och Maria Cederberg-Rydén,

Frånvarande: Karin Taliaferro och Åsa Blanc

 

 

 

  • 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

  • 2 Genomgång av föregående protokoll, som godkändes.

                     

  • 3 Rapport från kommunens informationsmöte

-  Representerade på mötet var Färjerederiet, Roslagsvatten, EON samt från kommunen, Alexander Wahlstedt chef Tekniska enheten, Göran Persson Exploateringsenheten, Gunnar Lunnergård planarkitekt samt Susanne Edén chef stadsbyggnadskontoret.

-  Informations gavs om kommunens pågående projekt men få svar gavs. Mötet var välbesökt.

  • 4 Rapport inför möte med kommunen om projekt ”Nya Rindögården”

-          Samrådsmöte med kommunen samt Fredrik Bremer från Vasallen imorgon kl. 17.00

-          Lena P-O samt Jeje rapporterade hur andra hembygdsgårdar i närkommunerna sökt finansiering

  • 5 Nästa Nyhetsbrev

Kommer innan jul med information hur vi ser på färjeläget, från kommunens informationsmöte samt vårt möte imorgon också med kommunen angående ”nya Rindögården”.

 

  • 6 Frågor från revisorn

                      Nej

  • 7 Frågor från valberedningen

                      Nej

  • 8 Kommande styrelsemöten samt datum för årsmötet

Nästa styrelsemöte onsdag den 7/2-2018

Årsmötet tisdag 20/3-2018 alt 21/3

                     

  • 9 Övriga frågor

 Nej

  • 10 Mötets avslutande

 

 

/Lena Crameus                                         /Urban Lisinski