Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2018-02-07
Plats: Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski, Lena Craméus, Jan-Evert Jäderlund, Cathrin Axelsson, P-O Bergkvist, Claes-Arne Sunnman, Jan Ögren och Åsa Blanc

Frånvarande: Karin Taliaferro,.

 

 • 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll, som godkändes.

                     

 • 3 Rapporter

-  Åsa kontaktar Trafikverket och Färjerederiet angående namn på nya kontaktpersoner.

-  Debattsidan på vår hemsida används i praktiken inte längre och vi tog beslut om att ta bort den helt. Åsa uppdaterar hemsidan med förklaring.

-  Jan har tagit fram en medlemsmatrikel som ska uppdateras till bokstavsordning

- Tidningen Skärgården har skrivit en positiv och fin artikel om Rindögården som fyllde hela mittuppslaget.

- Språkcafet kommer att flytta till torsdagar från och med vecka 7

 • 4 Utvärdering vårt Nyhetsbrev innan jul

-          Vi har inte fått in några reaktioner vilket vi tolkar som positivt

 • 5 Projekt ”Nya Rindögården” samt förberedelse av möte med TFK-nämnden

  - Vi hade ett möte med dem i december som tidigare rapporterats om där vi presenterade iden om ett nytt Rindögården och Fredrik Bremer presenterade Vasallens erbjudande.

- Nytt möte är planerat till nästa vecka P-O och Urban kommer att närvara och förutom ”nya Rindögården” ta upp våra frågor kring, fartdisplay väg 274, tidsplaneringen kring cykelvägen samt vad som sker i med Rindö IP.

 • 6 Rindödagen

Efter önskemål från medlemmar i projektgruppen samt KA1IF så beslöts att Rindödagens projektgrupp ska ligga under vårt ansvar och att vi ska hjälpa till med att finna intresserade till gruppen

 • 7 Inför årsmötet

-          Datum 20 mars lokal Triton

-          Inbjudna gäster är Fredrik Bremer Vasallen, någon från Tornstaden och Öckerö Maritime. Från räddningsvärnet kommer Anders Joninger Bengt Carlkvist.

-          Styrelsens proposition om stadgeändring kommer tas upp

-          Text till kallelsen ordnar Åsa och Urban

-          Annonsering ordnar Åsa

-          Kopiering av kallelsen 1000 st ordnar Cathrin

-          Utdelning Åsa delar upp områden senast 1 mars

-          Verksamhetsberättelse Urban skriver ett förslag

-          Ekonomisk rapport, revision och budget Jan ordnar det som behövs till årsmötet och pratar med Maria Cederberg Rydén

-          Rapport från valberedningen En ordinarie ledamot saknas.

-          Fika och tårtor. Rindögården dukar upp och Urban ordnar med tårtor.

-          Städning av lokalen sköter vi i styrelsen

-          Nycklar till Triton PO hämtar dem

 

 • 8 Övriga frågor

- Anslagstavlan Rindö Smedja. Eventuellt har trappsteget nedanför lossnat vid snöröjning, Lena kollar upp och meddelar Urban.

- Två tidigare medlemmar i styrelsen får fortfarande post till sig som ska till Rindöborna. Vi kollar upp och korrigerar de  uppgifter vi kan

- Åsa kommer att ta upp kontakten med sina kontaktpersoner på Arriva samt SL för att få till ett möte angående busstrafiken på ön.

                     

 • 9 Mötets avslutande

 

 

/Urban Lisinski