Protokoll Styrelsemöte 2018-04-12 i Föreningen Rindöborna

Närvarande: PO Bergkvist, Jan Ögren, Jan-Evert Jäderlund, Cathrin Axelsson, Camilla Strömberg, Elisabeth Nordström, Urban Lisinski, Claes-Arne Sunnman

Frånvarande Åsa Blanc

1. Mötet öppnades

2. Presentation av närvarande medlemmar. Uppgifter på hemsidan registreras med namn, tel, och mail, vilket godkändes

3. Föregående protokoll (2st) lästes upp och godkändes

4. Förslag till konstituering enligt följande:

    Vice Ordförande – Jan Ögren

    Sekreterare – Elisabeth Nordström

    Kassör – Jan Ögren

    Representanter:

    Rindögården: Cathrin Axelsson

    Kommun och myndigheter: PO Bergkvist+Urban Lisinski

    Historiegruppen: Urban Lisinski+extern grupp

    Redaktionskommitté: PO Bergkvist+Åsa Blanc

    Destination Vaxholm: Camilla Strömberg

    SIKO, SRF, STF: Jan-Evert Jäderlund

    Rindödagen: Cathrin Axelsson+Camilla Strömberg

    Nya Rindögården: Urban Lisinski+PO Bergkvist

5. Utvärdering av årsmötet: Mycket innehållsrikt och väl genomfört, ett sextiotal deltagande.

    Propositionen angående stadgeändring gällande medlemskap i Föreningen Rindöborna

    antogs av årsmötet och träder därigenom i kraft eftersom propositionen antogs av årsmötet

    även 2017.

    Gamla biblioteket ”skänkt” av Vasallen till Föreningen Rindöborna

Styrelsen beslutade att även i fortsättningen använda pappersutskick av årsmöteshandlingar för att säkerställa att man når alla medlemmar samt ickemedlemmar på ön. PO Bergkvist och Åsa Blanc ansvarar för utskick.

 

6. Rapporter

    Ekonomi: Jan Ögren presenterade en kvartalsrapport med (31/3) ett litet överskott

    Rindögården: Hygglig bemanning och bra nya medarbetare, lösning av kontofråga under

    diskussion

    Rindödagen: Arbete pågår med program för Rindödagen

    Tack till talare på årsmötet:  Skickat av PO Bergkvist

    Grannsamverkan: Möte 10/4 där allmänna råd presenterades, mindre grupper förordades

    och man föreslog egna initiativ där man kan få hjälp av polis

    Räddningsvärn: Ett 40-tal intresserade personer finns, man har blivit lovade södra tunnel-

    hålet för fordon och vattensläp samt bergrum för utrustning. Brandförsvaret fixar till

    sommaren 2018. Nytt möte 18/4

    Möte med Vasallen, ÖMC, Tornstaden: Vasallen lämnar över till Tornstaden våren 2019.

    Föreningen Rindöborna försöker hitta en uppgörelse kring gamla biblioteket för att få till

    stånd Nya Rindögården och hitta en lösning kring renovering och drift av lokalen

    Kulturvandring del 2: Västra Rindö del 2 utarbetas och presenteras till Rindödagen

    Fotoutställning med Kulturvandring som tema Förhoppning om permanentutställning av

    foto.

    Sett i media: Det har skrivits om grannsamverkan, skyddsvärn och språkkaféet

7. Nästa nyhetsbrev skickas i slutet på maj inför Rindödagen som också presenteras på

    hemsidan

8. Kommande möten: Tisdagen den 12/6 kl.18.30 med förtäring hos Cathrin/Camilla

    Styrelsen+revisor samt sammankallande i valberedningen

    Onsdagen den 22/8 kl.19.00 i Rindögården - styrelsemöte

9. Övrigt: Godkändes betalning av faktura till Ostmakeriet för tack till avgående

    styrelseledamöter

10. Mötet avslutades

 

Vid protokollet                                                                                                          Justeras

Elisabeth Nordström                                                                                                 Per Olof Bergkvist