Föreningen Rindöborna

Protokoll Styrelsemöte 2018-08-22

Närvarande: PO Bergkvist, Cathrin Axelsson, Camilla Strömberg, Åsa Blanc, Elisabeth Nordström, Urban Lisinski

Frånvarande: Jan Ögren, Jan-Evert Jäderlund, Claes-Arne Sunnman

1. Mötet öppnades

2. Föregående protokoll godkändes

3. Rapporter

    - Ekonomi: Försäkringen för Rindögården betalad i januari medan bidraget från kommunen utbetalades flera månader senare

    - Rindögården: Planeringen av verksamhetsåret pågår. Ett ungdomsråd är med och planerar och håller i aktiviteter.

    - Räddningsvärnet: 27 personer anmälde sig som frivilliga, 18 personer är utplockade med en bra mix av kompetens.
Dessa 18 inbjuds till utbildning den 11/9.

     - Kulturvandring del 2: Färdigställd. Kommunen har bidragit till skyltar

     - Sett i media: Inget noterat

     - Partienkäten: Senast 30/8 ska partierna lämna sina svar på enkäten. I början på september redovisas svaren på hemsidan.

      - Rindödagen: Planeringen startas runt nyår. På sikt ev. en höstaktivitet i samarbete med annan part.

5.  Gamla biblioteket: Diskussionen fortsätter med inblandade parter om de ekonomiska förutsättningarna kring biblioteket.

6.  Nästa nyhetsbrev kommer i början på september och där kommer partiernas svar på enkäten att redovisas

7.  Kommande möten: 3/10, 7/11 samt 5/12

8.  Övrigt: Rädda Barnen anordnar en debatt om barnens viktigaste valfrågor i Kronängsskolan måndagen den 27 augusti kl.18.30

 

Vid protokollet                                                Justeras

Elisabeth Nordström                                        PO Bergkvist