Protokoll Styrelsemöte 2018-11-07

Närvarande: PO Bergkvist, Jan Ögren, Urban Lisinski, Elisabeth Nordström, Åsa Blanc (via telefon)

Frånvarande: Jan-Evert Jäderlund, Cathrin Axelsson, Camilla Strömberg, Claes-Arne Sunnman

  1. Mötet öppnades
  2. Föregående protokoll och dagens dagordning godkändes
  3. Rapporter

    - Ekonomi: Inga förändringar. Kyl-frys till Rindögården som bör bekostas av kommunen vid inköpstillfället. ICA Vaxholm sponsrar ungdomsverksamhet med 100 000. Cathrin och PO ansöker senast 30/11

    - Räddningsvärnet – ser ut att fungera enligt plan. Utbildningar fortsätter

    - Kulturvandring – skyltar flyttas för att ej skadas vid plogning

    - Sett i media – inget noterat

   -  Kommunfullmäktige 12/11 PO närvarar och lämnar information

  1. Rindödagen 2019 – planer diskuteras efter nyår
  2. Gamla biblioteket PO tar kontakt med Fredrik Bremer (som vill ha garantier för renovering) och ber om förlängd betänketid (c:a ett halvår) med tanke på det politiska läget. Kontakt på kommunen i denna fråga är Alexander Wahlstedt
  3. Nästa nyhetsbrev – inget nytt inkommet. Nästa brev kommer omkring 10/12 då vi fått besked i en del frågor som väntar på svar
  4. Övrigt

  * Anslagstavlan vid färjeläget lagad. Åsa tar fram ett förslag till information om föreningen som anslås på anslagstavlan

  * Jan ordnar presenter till tre besättningar på färjorna

  * 5/12 möte med mat hemma hos PO. Elisabeth ordnar med mat och PO med övrigt kring mötet

  * Vi lämnar förslag till placering av fartdisplay till kommunen/Trafikverket som sedan beslutar. PO sonderar med expert om bästa effekt av placering

  * Föreningens arkiv (fysiska dokument) rensas av Elisabeth enligt regler som gäller och som tas fram av Åsa

  1. Mötet avslutades

Vid protokollet                                                                Justeras

 

Elisabeth Nordström                                                        PO Bergkvist