Protokoll Styrelsemöte 2018-12-05

Närvarande: PO Bergkvist, Jan Ögren, Urban Lisinski, Cathrin Axelsson, Camilla Strömberg, Claes-Arne Sunnman, Elisabeth Nordström, Valberedning: Maria Cederberg-Rydén, Lars Thaning

Frånvarande: Åsa Blanc och Jan-Evert Jäderlund

1. Mötet öppnades

2. Föregående protokoll kommenterades och godkändes

3. Rapporter

  - Ekonomi- pengar har kommit för kyl/frys till Rindögården men är ännu ej införskaffade

  - Rindögården-bemanning (särskilt fredagar) har gått trögt, för barnens trygghet och kontinuitet önskas stöd från kommunen med viss bemanning- bättre verksamhetsanpassade lokaler önskas för lugn och trygghet i gruppen, Cathrin undersöker med kommunen om skolbyggnaden skulle kunna  disponeras.

  - Sett i media- Tidningen Skärgården (november) i samtal med PO Bergkvist om Rindögården

  -Ansökan ICA-medel- Cathrin och PO har ansökt om medel till ungdomsverksamhet

  -Trafik, fartdisplay, fartkamera- PO skrivit till Trafikverket, Trafikverket bestämmer i frågan och är restriktiv i antal, tidsperiod och placering av fartbegränsande åtgärder

4. Rindödagen ansvariga från oss 2019-Cathrin och Camilla tar kontakt med KA1 i januari för möte och gemensamma diskussioner beträffande ansvar och utformning av dagen, förslag av gäster Fredrik Brehmer Vasallen och Åsa Hjalmarsson (loppisen), fotoutställning och musik viktiga inslag

5. Gamla biblioteket-ingen egen fastighetsbeteckning varför lantmäteriförrättning behövs, PO har fortsatt kontakt med Fredrik Brehmer om biblioteket

6. Årsmöte 2019-tisdagen 26 mars -PO undersöker om lokal, två gäster föreslås (Fredrik Brehmer samt ett kommunalråd) utdelning manuellt av kallelse till samtliga Rindöbor, valberedningen säkerställer styrelse

7.  Mötestider 2019 (januari-juni) -23/1, 6/3, 26/3 (årsmöte), 10/4, 12/6

8.  Nästa nyhetsbrev – Åsa och PO informerar om årsmötet, Rindögården, Rindödagen, Räddningsvärnet, Lars om valberedningen- brevet utkommer i mitten av december

9. Övrigt – Jan lämnat blommor till färjepersonalen, KA1 betalat 3000 kr för återställande av anslagstavlan

10. Mötet avslutades

Vid protokollet                                                                 Justeras

Elisabeth Nordström                                                        PO Bergkvist