Protokoll Styrelsemöte 2019-03-06

Närvarande: PO Bergkvist, Cathrin Axelsson, Camilla Strömberg, Jan-Evert Jäderlund, Åsa Blanc (tfn), Elisabeth Nordström, Jan Ögren, Urban Lisinski, Claes-Arne Sunnman

  1. Mötet öppnades
  2. Föregående protokoll godkändes
  3. Rapporter

- Ekonomi- smärre justeringar i budgeten för 2019, beräknat underlag medlemsavgifter 190 st beslutades att diskutera medlemsvärvning vid nästa styrelsemöte 10/4

- Rindögården - bemanning av Rindögården med tillskott till klasskassan gav inga resultat,

 Möte ska ske med kommunens nya ungdomssamordnare, Sara Sandbacka den 11 mars.

    - Sett i media- årsmötet i SIKO (50-årsjubileum) i tidningen Skärgården nr 8, Jan-Evert Jäderlund gav oss en fin redogörelse från mötet som kan sammanfattas i SIKO:s motto: Vi håller liv i skärgården!

- Destination Vaxholm, vi betalar årsavgift och ska utvärdera vad vi får för medlemsskapet 10/4,

PO har mailat Malin Forsbrand om att kommunen bör anslutas till Regionala Skärgårdsrådet

  1. Rindödagen- Arbetet med planeringen fortskrider enl. plan
  2. Gamla biblioteket- Bengt Sandell och Anders Mårtensson, TFK-nämnden, Urban och PO lyfte ärendet vid mötet med 29/1. Fortsatt arbete med att söka finansiering, Tornstaden är välvilliga till ny dialog efter övertagandet från Vasallen
  3. Årsmöte 2019-03-26

    - Urban ersätter PO som ordförande för mötet p.g.a. PO:s operation,

    - PO ordnar kallelsen, utdelning enligt schema i områden senast 12/3, meddela Åsa

    - Tårtor, nyckel och dator ordnar Urban, kaffe Cathrin och Camilla

    - Verksamhetsberättelsen delas ut vid årsmötet

    - Fredrik Brehmer närvarar samt Daniel Borg? från Öckerö Maritime Center.

    - Föredragning av historiegruppen

    - Övrig fråga- vilken form ska vi använda för framtida utskick?

  1. Nästa nyhetsbrev kommer efter årsmötet
  2. Inga övriga frågor
  3. Mötet avslutades

  

Vid protokollet                                                                Justeras

Elisabeth Nordström                                                        PO Bergkvist