Styrelsemöte nr 2, verksamhetsår 2007, 2007-04-25 i ”gamla Markan”

Närvarande:    Rickard Gille, Andreas Westberg, Lars Godberg, Claes-Arne Sunnman,
Gunilla Larsson, Jan- Evert Jäderlund, Ylva Littmarck. Anders Joninger.
Ingrid Alfredsson. Anna Rickardsson.


§ 1.    Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande styrelsemedlemmarna välkomna.
    Dagordningen fastställdes.

§ 2.    Föregående protokoll.
    Det justerade årsmötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
Konstituerande styrelsemötesprotokollet (nr 1. Vht-år 2007) gicks igenom och lades till handlingarna.
    
§ 3.    Vilka är vi?
2007 års styrelsemedlemmar presenterade sig, bakgrund, arbete, intressen, familj, mm. Bland annat framkom det när man bosatte sig på ön:
    Rickard 1973, Andreas Westberg 2007 (efter ett antal sommarboendeår),
Lars 1973, Claes-Arne 1950, Gunilla 1961, Jan-Evert 1974, Ylva 1994, Anders 1968, Ingrid 1989 och Anna 2000.

§ 4.    Hur jobbar vi?
    Föreningsarbetet är inriktat efter tre nyckelord:
    Trevligt
    Fokuserat (strävan är att ärenden skall slutföras och avslutas)
    Dialog (en bred dialog mellan styrelsen och medlemmarna)

§ 5.    Organisation – bemanning
Under styrelsen finns fyra stycken arbetskommiteer. För varje kommitté är en styrelsemedlem utsedd som sammanhållande. Kommiteerna är:
Samhällsutveckling (Lars Godberg)
Kultur&Fritid (Anders Joninger)
Samordning (Jan-Evert Jäderlund)
Information (Ylva Littmarck)
Handlingsplan för verksamheten tas fram i respektive Kommitté.

Alla föreningsmedlemmar är välkomna att engagera sig genom anmälan till respektive sammanhållande. Det som krävs är ett aktivt deltagande och ett gott humör. Sammanhållande har fritt mandat att engagera medarbetare.
Kommiteernas arbete skall avrapporteras i samband med föreningens syrelsemöten

Beslut: De som är sammanhållande, redovisar till nästa möte, vilka som är engagerade i respektive kommitté samt den handlingsplan man jobbar efter. Det är önskvärt att kommittéerna snarast genomför egna konstituerande möten.

Ärenden till föreningen går till styrelsen för behandling eller för lottning till berörd kommitté. Ärenden kan även gå direkt till respektive kommitté.

Inom styrelsen finns även en festkommitté där Gunilla Larsson är sammanhållande.

§ 6.    Utskick
Sammanhållande, Ylva.

    Årets utskick till samtliga adressater på Rindö (ca: 550 st) skall innehålla
-    Följebrev
-    Årsmötesprotokoll
-    Inbetalningskort

Ordförandens förslag till följebrev godkändes.

Rickard ser till att kuvert och stämpel levereras hem till Ylva.

Den 2/5 kl 1900 samlas de styrelsemedlemmar som kan, hemma hos Ylva för ”packning” av utskicket.

§ 7.    Rapporter
    Samordning (Jan-Evert)
JE Informerade om det interkommunala skärgårdsrådet där det bla. pågår arbete med att ta fram ekonomiska resurser för en förstudie angående samhällsnyttig verksamhet i skärgården.
Han berättade även om läget om planerna på att göra kajområdet med lokaler på Skeppsbron, där Shellmacken låg, till ett ”service centrum” för skärgården,

information, tillfälliga förtöjningsplatser, mm. SIKO driver ståndpunkten att verksamheten inte skall drivas för kommersiellt.

Information (Ylva)
Hemsidan är driftsatt, www.rindoborna.se. Andreas W anmälde sitt intresse för att ingå i kommittén.

Beslut: Att till Linus Berholt utbetala 2 000:- för hyra av datorutrustning i samband med utveckling av hemsidan. I samband med utbetalningen skall en specifikation tas fram där det framgår att det är Föreningen Rindöborna som i alla brukliga avseenden står som ägare. Andreas hjälper Ylva med specifikationen.
Mötet gav även Ylva mandat att vid behov anlita Linus för drift, underhåll och uppdatering av hemsidan.

    Samhällsutveckling
Rickard informerade om att underlag till den fördjupade översiktsplanen över Skarpö samt Rindö kommer ut inom de närmsta veckorna. Samtliga i styrelsen
bör läsa igenom den som gäller för Rindö. Rickard meddelar när och var planen finns tillgänglig.
Kommunen kommer att hålla samrådsmöten den 30/5(Skarpö) respektive 29/5 (Rindö).
    
Beslut: Ett skriftligt yttrande från föreningen skall tas fram och förankras inom ramen för samrådet.

Godberg meddelade att Vaxholmsmoderaterna skall ha ett möte i gamla biografen på Rindö den 23/5. Dom kommer att behandla Rindöaktuella frågor. Vi skall försöka att lyssna av det mötet. Det kanske går att kombinera med vårt styrelsemöte som är samma kväll.

Godberg informerade även om kommunens planer på att uppdra åt  Roslagsvatten att kontakta Käppalaverket angående samutnyttjande av Käppala avloppsreningsverk.

Kultur&Fritid (Anders)
Anders informerade om Faddersystem för Askeladdarna och Kungsliljorna
samt behovet att ta fram manualer för nyttjandet av Askeladdarna vad avser säkerhet, skötsel, mm. Handlingsplan redovisas enligt § 5.


§ 8.    Övrigt


§ 9.    Nästa möte
    Nästa styrelsemöte: den 23/5, ”gamla markan”.

Vårfest för styrelsen och kommitté-medarbetarna beslutades att genomföras den 20/6 i ”gamla markan” Festkommittén tar fram förslag på arrangemang.

§ 10.    Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse samt för Gunillas kaffe och kaka.
    Protokollförare/C-A Sunnman    Justeras/R Gille